കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
ദാവീദും ഗോലിയാത്തും (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജെ.കെ) ...
നമോ ചായയും, രാഗാ മില്‍ക്കും (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
വാലന്റീന്‍സ്‌ ഡേ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
ബി.ജെ.പി ടൈറ്റാനിക്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കല്‍ക്കരിപാടം: തെറ്റ്‌ പറ്റിയെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
ഇന്നലെ ഇന്ന്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
രണ്ട്‌ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
സി.പി.എം. പ്ലീനം-ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
താങ്ക്‌സ്‌ ഗിവിങ്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
എലിപ്പത്തായം വീണ്ടും (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
ആന്റണി ആശുപത്രിവിട്ടു (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...