കോട്ടയം: ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച ശരത്ത്‌ സഹായം തേടുന്നു. കൂരോപ്പട ...