അമ്മ (ക­വിത: മോളി റോയ്)- കുഞ്ഞുകൈവെള്ളയില്‍നോക്കിയെന്‍­-നെഞ്ചകം വിങ്ങിയെന്നമ്മതന്‍ മാറോടുചേര്‍ന്നുഞാന്‍ അമ്മതന്‍ നെഞ്ചിന്റെ- ചൂടുഞാനേല്‍ക്കവേ ...