പ്രവാസികളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം (നോവല്‍- ഭാഗം-8: സാംസി കൊടുമണ്‍)- ആത്മാവില്‍ ദാഹിച്ച അവര്‍ അന്വേഷണത്തില്‍ ആയിരുന്നു....
പ്രവാസികളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം (നോവല്‍- ഭാഗം-7: സാംസി കൊടുമണ്‍)- കെന്നഡി എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ കുഞ്ഞമ്മ രണ്ട ു...
സുധിര്‍ പണിക്കവിട്ടില്‍ എന്ന ഭാവഗായകന്‍ (സാംസി കൊടുമണ്‍)- സുധീര്‍ പണിക്കവീട്ടിലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകമയ “അക്ഷരക്കൊയ്ത്ത്’...
മരുഭുമിയിലെ നീരുറവകള്‍ വറ്റുമ്പോള്‍ (ചെറുകഥ: സാംസി കൊടുമണ്‍)- കുസുമം ... വയസ്സ് അമ്പത്തിമൂന്ന്. യജ്ഞസേനിയെപ്പോലെ...