പ്രവാസി (കഥ) ജോണ്‍ വേറ്റം- പിതൃവാത്സല്യത്തിന്റെ മോഹമുള്‍ക്കൊണ്ടവാക്കും, ...