ശിലകള്‍- (ചെറുകഥ: ജോണ്‍ വേറ്റം)- മുരളി പൗരത്വം എടുത്തില്ല. സ്വദേശത്ത് മടങ്ങിയെത്തണമെന്നു...
പ്രവാസി (കഥ) ജോണ്‍ വേറ്റം- പിതൃവാത്സല്യത്തിന്റെ മോഹമുള്‍ക്കൊണ്ടവാക്കും, ...