ഒട്ടുമാവ് - (കഥ-മാലിനി)- എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ...