വായനാവാരം (മാലിനി)- ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ...
അവള്‍ക്ക്‌ ശിക്ഷ-അരുത് ( മാലിനി) - അമ്മ വാഴ്ത്തലിന്റെ അലകള്‍ അടങ്ങുന്നതിനു ...
ഒട്ടുമാവ് - (കഥ-മാലിനി)- എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ...