പൊന്നോണ സ്മരണകള്‍ (തൊടുപുഴ കെ ശങ്കര്‍, മുംബൈ)- ഓണം വരുന്നല്ലോ! പൊന്നോണം ! നമ്മുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍...
അടുക്കളയുടെ പ്രാധാന്യം (തൊടുപുഴ കെ ശങ്കര്‍, മുംബൈ) - ഒരു ദേവാലയത്തില്‍ ഏറ്റവും പവിത്രവും പരമപ്രധാനവുമായ...
തേനീച്ച (കവിത: തൊടുപുഴ കെ ശങ്കര്‍, മുംബൈ)- തേനീച്ചയാണു ഞാന്‍, ഓരോരോ പൂവിലും തേടുന്നു നിത്യം...