കുറെ നഗ്നമായ സത്യം. 2019-11-14 09:57:34 News

Few more comments:-

1] 2.5 million is the number of members of the Orthodox –[the Catholicos group] church as per https://en.wikipedia.org/wiki/Malankara_Orthodox_Syrian_Church

1.6 million is the number of members [ the Patriarch group] as per https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobite_Syrian_Christian_Church

‘’പള്ളിത്തര്‍ക്കത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഇരുപത്തിമൂന്നുലക്ഷം വിശ്വാസികളില്‍ പതിനേഴുലക്ഷം വിശ്വാസികളും യാക്കോബായ വിഭാഗക്കാരാണ്.’’  So; I wonder where did Sri. Eapen obtained these #s from!

2] ‘’പള്ളിയുടെ സാമ്പത്തിക ഭരണത്തില്‍ ജനാധിപത്യം വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പ്രശ്‌നമാണത്.” Unfortunately, this statement is due to ignorance. The Malankara Orthodox Church [MOC] known as the Catholicos group is a 100 Democratic. It has a Constitution that was coordinated in 1934 & is approved by the SCI. The Synod of the church takes decisions regarding faith & liturgy. The Malankara Association is the ultimate governing body. The day to day affairs is executed by Managing committee. Each parish elect its association representatives from the members. Those elected members +the Vicar become the members of the Malankara Association. The MA elects the members of the Managing Committee. The accounts are audited and submitted to the MA for approval. The wealth of the church is also governed by elected Trustees along with the Malankara Metropolitan. Sri. Korason was a committee member; that is why I asked for his inputs.

The MOC is not governed like the Catholic church or like the P group. I assume that the P group too has similar set up like the C group. But from what I hear; the P group is disorganized & accounts are a mystery- I may be wrong. Someone from the P group may be able to explain the situation.

3] ‘യാക്കോബായസമുദായത്തിന് പള്ളികള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നു; ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു; വേണ്ടവിധത്തില്‍ കൂദാശകള്‍ ലഭ്യമല്ലാതാകുന്നു; ശവം സ്വന്തം പള്ളിയിലെ സിമിത്തേരിയില്‍ അടക്കം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുന്നു.’ This is not as true as it is. The Diocesan Metropolitan has the authority to appoint the Parish Vicar. As per the SCI’s ruling, the Metropolitan from the C group has the authority now. P group members can participate in the worship & other activities if they are cooperative & peaceful. But that is not what is happening. The funeral needs to be done by the official priest too. These issues are not new and are not one way. The P group did the same where & when they had power.  I am not in support or favor to both groups; I am simply revealing the plain Truth. Any concerns? Pls. contact me at:- gracepub@yahoo.com

-andrew

Shaji Papan 2019-11-14 09:20:22 News
Good question Syro Papan . At least tell me at least one national Comitte meeting conference call he attended fully .Dont bring your Syro vote idea to fomaa .Fomaa means all of us .we are sure you going 5 th place Rekha Nair Jomon Sam Cigil Every one in fomaa & Syro already know you well .you played direct at Syro group VP means just stand for photo .No way Mr Syro kutta .
Double transplant receiver 2019-11-14 09:16:46 News
Double transplants have been performed ever since 1986 at many medical facilities. Just translating sensational items is not journalism. This is plagiarism. Writing few lines after stealing someone else's intellectual property is stealing itself.
Boby Varghese 2019-11-14 09:11:24 News
Drama is by the Democrats. Ukraine never conducted an investigation about Biden. They did not even start one. The USA gave the money to Ukraine as promised. So where is the quid pro quo?
Two veteran state officials testified yesterday. Their complaint is that the President is conducting the foreign policy. They thought that the foreign policy is their monopoly. Both of them did not have any first hand knowledge about wrong doing by Trump. Both of them depend on hearsay. The President of the country must be impeached on hearsay?
വായനക്കാരൻ 2019-11-14 08:51:31 News
ട്രംപച്ചെൻ എല്ലാരേം പൊട്ടു കളിപ്പിക്കുന്നു!
Joe tom 2019-11-14 08:42:26 News
അമേരിക്കയിൽ കാശ് മുടക്കിയാൽ ആർക്കും അവാർഡ് കിട്ടും,മർത്തോമ്മ സഭയുടെ സ്ഥാപക മെംബർ എന്നുള്ളത് ശുദ്ധ കള്ളം, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഓവർസീസ് കേരള ചാപ്റ്റർ ചെയർമാൻ എന്നുള്ളതും തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലീലാ മാരേട്ട് ആണ്. വാർത്ത കൊടുക്കുംബോൾ ശരിയായ വാർത്ത കൊടുക്കുക.
From andrew 2019-11-14 08:07:29 News

Thank you! Joseph Sir for the invitation. You have responded to Sri.Eapen’s statements very scholarly as usual so I don’t have any more statics to add to it. Sri. Korason is a subject expert so hope he will respond too.

I don’t know why KCRM discussed this topic. I was not present in the meeting, usually, I fall asleep by that time as I wake up very early.  Sri.Eapen’s statements are not factual & so I cannot agree. I have written about the disputes between Catholicos[C] & Patriarch[P] groups several times before & I wrote to several leaders of both sides too. Mr.Babu Paul was supportive of my suggestions but was not optimistic.

 My suggestions to end the dispute between Catholicos & Patriarch groups in brief:-

There are several churches with C group has majority &  P group with the majority. SCI’s rule is based on the authority of the Malankara Metran as the sole owner of the real estate property of all churches &the court is right. C & P has the same faith & doctrines & court has not interfered in it as some think and spread the false news.

Even though the Court is right the C group can do some favours and be considerate. In churches where there is dispute; let there be 3 appraisals on the value of the property by 3rd party experts. Take the average value of the appraisals and estimate a share value by dividing it by the number of total members. Whoever wants to keep the church should pay off the leaving group.

Say, the estimated average value of a church is 30000 and the # of members is 100. Then each share value is 300. Say the church has 10 members of C group. Give them 10x 300=3000. The solution is simple but both sides are stubborn & emotions are ruling them more than commonsense.  I will be happy & is willing to explain more if it is needed.

Thanking you all- andrew

Sudhir Panikkaveetil 2019-11-14 07:25:25 News
May his soul rest in peace. 
Joseph Padannamakkel 2019-11-14 04:29:35 News
ശ്രീ ചാക്കോ കളരിക്കൽ എഴുതിയ കെസിആർഎം റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രൊഫസർ ഡോ. ഇപ്പൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിൽ കേരളത്തിൽ യാക്കോബായ, ഓർത്തോഡോക്സ് അംഗങ്ങളുടെ കണക്ക് ചിന്താക്കുഴപ്പം വരുത്തുന്നതാണ്. ശ്രീ കോരസൺ വർഗീസോ ശ്രീ ആൻഡ്രുസോ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 

1. ഇപ്പന്റെ ലേഖനത്തിൽ  ആറുലക്ഷം ഓർത്തോഡോക്സുകാരും 18 ലക്ഷം യാക്കോബായക്കാരും  സഭകൾക്ക് അംഗങ്ങളായി ഉണ്ട്.  

2 . മലങ്കര ഓർത്തോഡോക്സ് സഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓർത്തോഡോക്സ്കാരുടെ അംഗസംഖ്യ 2.5 മില്യൺ എന്നും യാക്കോബായ സഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ യാക്കോബാ അംഗസംഖ്യ 1.6 മില്യൺ എന്നും കാണുന്നു. 

3. 2011-ലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് 483,000 യാക്കോബായ സിറിയൻ സമുദായവും 494000 ഓർത്തഡോക്സ്കാരും എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

കെ.സി. സക്കറിയായുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. പ്രബന്ധം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (പേജ് 10) 

The most numerous among the Christian denominations in Kerala today is the Syro-Malabar Catholics, numbering about 2,346,000 in 2011. The Latin Catholics, who numbered about 933,000 in 2011, are the second most numerous Christian denominations. The Jacobite Syrian Christian community has a membership of 483,000 and the Orthodox Syrian community has a membership of 494,000; together they number 977,000. 
http://cds.edu/wp-content/uploads/2016/05/WP468.pdf
എത്രമാത്രം ഈ സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകളിൽ ആധികാരികതയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
Joseph Padannamakkel 2019-11-14 04:22:31 News
 ശ്രീ ചാക്കോ കളരിക്കലിന്റെ  കെസിആർഎം റിപ്പോർട്ടിലുള്ള  പ്രൊഫസർ ഡോ. ഇപ്പൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിൽ കേരളത്തിൽ യാക്കോബായ, ഓർത്തോഡോക്സ് അംഗങ്ങളുടെ കണക്ക് ചിന്താക്കുഴപ്പം വരുത്തുന്നതാണ്. ശ്രീ കോരസൺ വർഗീസോ ശ്രീ ആൻഡ്രുസോ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 

1. ഇപ്പന്റെ ലേഖനത്തിൽ  ആറുലക്ഷം ഓർത്തോഡോക്സുകാരും 17 ലക്ഷം യാക്കോബായക്കാരും  സഭകൾക്ക് അംഗങ്ങളായി ഉണ്ട്.  

2 . മലങ്കര ഓർത്തോഡോക്സ് സഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓർത്തോഡോക്സ്കാരുടെ അംഗസംഖ്യ 2.5 മില്യൺ എന്നും യാക്കോബായ സഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ യാക്കോബാ അംഗസംഖ്യ 1.6 മില്യൺ എന്നും കാണുന്നു. 

3. 2011-ലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് 483,000 യാക്കോബായ സിറിയൻ സമുദായവും 494000 ഓർത്തഡോക്സ്കാരും എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

കെ.സി. സക്കറിയായുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. പ്രബന്ധം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (പേജ് 10) 

The most numerous among the Christian denominations in Kerala today is the Syro-Malabar Catholics, numbering about 2,346,000 in 2011. The Latin Catholics, who numbered about 933,000 in 2011, are the second most numerous Christian denominations. The Jacobite Syrian Christian community has a membership of 483,000 and the Orthodox Syrian community has a membership of 494,000; together they number 977,000. 
http://cds.edu/wp-content/uploads/2016/05/WP468.pdf

എത്രമാത്രം ഈ സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകളിൽ ആധികാരികതയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
Jyothylakshmy 2019-11-14 00:37:35 News
ആ പുണ്യ ആത്മാവിനെന്റെ പ്രണാമം 
യേശു 2019-11-13 23:53:34 News
ആനയും അമ്പാരിയുമില്ലാതെ'
താലപ്പൊലിയേന്തിയ തരുണികളില്ലാതെ
തലക്കുമുകളിൽ പിടിക്കാൻ വിതാനമില്ലാതെ 
കുരിശും കുടയുമില്ലാതെ 
വെടിക്കെട്ടും ചെണ്ടമേളവുമില്ലാതെ 
തലയിൽ തൊപ്പിയും വെളുത്തതാടിയും,
തിളങ്ങുന്ന പട്ടുവസ്ത്രവും സ്വർണ്ണകുരിശുമില്ലാതെ 
വരും ഒരു നാൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വരും 
കള്ളനെ പ്പോലെ, ക്രൂശിൽ എനിക്കൊപ്പം 
നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച കള്ളനെപ്പോലെ. 
ഞാൻ വരും. ഫ്രെയ്മിട്ട് നിങ്ങളാരാദിക്കും 
നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച നിങ്ങളുടെ യേശു.
അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കും 
കാർക്കിച്ചു തുപ്പും പോടാ കള്ളാ എന്ന്  വിളിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പുറം വെളുപ്പിച്ച 
അകം പുഴു അരിക്കുന്ന ശവക്കല്ലറകൾ മാത്രം   
Anthappan 2019-11-13 22:26:46 News
I thought Jordan looked so silly in front of those two career diplomats, George Kent (27 yrs experience and served under 3 Republican presidents and two democratic presidents)  and Bill Taylor (50 yrs experience ) .   Each of their words and statements reflected their patriotism, loyalty to constitution, and to this great nation. (not to Trump)  Their confidants and testimony demonstrated their trustworthiness.  Republicans did not have enough ammunition to attack them so Jim Jordan yelled and screamed  
Hot News 2019-11-13 21:46:46 News

An appeals court has denied for the second time President Donald Trump's attempt to stop an accounting firm from turning over his financial documents to the House, making it the second tax case Trump's lawyers say they are taking to the Supreme Court.

The DC Circuit Court of Appeals said on Wednesday that a panel of eight judges out of 11 voted against allowing Trump to continue his appeal.
The decision is another loss stacked against Trump, after federal judges have repeatedly rebuked him and greenlighted the House's effort as it also pursues his impeachment. The case, if Trump loses again with the Supreme Court, could deliver his tax returns or closely related financial documents into the hands of House Democrats.
The opinion reiterates the strong signal the court sent last month, when it upheld a lower court ruling that Trump's longtime accounting firm Mazars USA must comply with a House subpoena of his tax documents and turn over eight years of accounting records.
Truth cannot be perverted 2019-11-13 21:43:20 News
 മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിവാഹം കഴിക്കുക, കാണുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പാവാടയ്ക്കുള്ളിൽ കയ്യിടുക .  കൊടുങ്കാറ്റ് ദാനിയേലിനെ വെപ്പാട്ടി ആക്കി വയ്ക്കുക ,  മറ്റു രാജ്യങ്ങളെകൊണ്ടു പ്രതിയോഗിയെ ഒതുക്കാൻ നോക്കുക , വേണ്ടി വന്നാൽ പട്ടാ പകൽ റോഡിൽ ഒരാളെ വെടിവച്ചിടുക , അസന്മാർഗ്ഗിക ജീവിതം നയിക്കുക .  തുടങ്ങിയ ജീവിത ശൈലി   'സാധാരണവത്ക്കരിക്കാൻ"  ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റിനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാം , ജീവിതത്തിൽ തെറ്റെന്താണ് ശരിയെന്താണ് കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ (തന്തയും തള്ളയും ഇല്ലാതെ ) വളർന്ന ചിലരെപ്പോലെ, താങ്കളുടെ കുത്ത അഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നവരല്ല  എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നല്ലത് .  അമേരിക്കയിലും വളരെ നല്ല ഒരു ശതമാനം ജനത കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ മാനിക്കുന്നവരും , വരും തലമുറക്ക് മാതൃകായായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമാണ് .  ഇന്ന് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെയും ട്രംപിനെപ്പോലെയും ജീവിത മൂല്യങ്ങളെയും  ആദർശങ്ങളെയും  ബലികഴിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുക , സ്വന്ത മക്കളും അച്ഛന്റെയോ , അമ്മയുടേയോ  അസാന്മാർഗിക ജീവിതം കണ്ടെത്തിയാലും അതിൽ ഒരു ജാള്യതയുമില്ലാതെ നെഞ്ചു ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് , ആ മാറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് .  നിങ്ങളെ കൂടാതെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് . അവർ കാവി  വസ്ത്രക്കങ്ങളും , തിരുവസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചു ഒളിഞ്ഞു പതുങ്ങിയും സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ . പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്യന്റെ മുതൽ    മോഷ്ടിക്കാം , ഒതുക്കാം  എന്നൊക്കെ ധരിക്കുനന്നവർ . ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ തെറ്റാണ് .   നിങ്ങളുടെ മകളെ ഓർത്ത് ചിലപ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നും .  നിങ്ങൾ ചെയ്‌തു കൂട്ടിയ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു .

നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലികൾ നിങളുടെ കൂടെയും അതിഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയൂം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ . അത് മറ്റുള്ളവരെ . നിങ്ങടെ സിനിമയുടെയും പണത്തിന്റെയും . പ്രതാപത്തിന്റെയും മറവിൽ സാധാരണക്കാരും ബന്ധങ്ങളെ മാനിക്കുന്നവരുടെയും മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം അവർക്ക് ജീവിതം ഒരു സിനിമയല്ല. യാഥാർഥ്യമാണ്