പ്രതികരണങ്ങള്‍
പശുബാലൻ
2015-01-05 18:22:50 News
ഓ... കോവാലന്‍ ശേട്ടന്‍ ശുമ്മാ പറഞ്ഞ ശമാശയാ ...  ശെക്ശാശിൽ എല്ലാരും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. തോക്കും പൊക്കി നടക്കൂന്നെ ഉള്ളൂ. എന്നും രാവിലെ എടുത്തു പോളീശു പൊരട്ടി തൂത്തു മിനുക്കി വെച്ചിട്ടേ ശായ കുടിക്കൂ... വെടിവെക്കണേ നൂശോർക്കീന്നു ആളു വരണം. അല്ലെ കാലിഫോർണിയാന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങളു കുതിരപ്പുറത്തു പോവുംബം കുതിരേന്റെ ആശിൽ കുത്താനാ തോക്ക് വെക്കണേ...പിന്നെ ഞങ്ങടെ തോപ്പി താഴെപ്പോവുംബം തോണ്ടി എടുക്കാനും എളുപ്പമാ... മനശിലായോ? ജോണിശാനും ഞാനും എന്നും മൊയലിനെ പിടിക്കാൻ പോവുന്നത് അങ്ങനാ...
വായനക്കാരൻ
2015-01-05 16:47:44 News
ഗോ-ബാലൻ is a typical malayali bigot who sees karumpan(black) as the epitome of evil, whose greatest fear is that his daughter might marry a black, forgetting that he hails from a state of dark people whose most popular god is കാർ‌വർണ്ണൻ.
Ninan Mathullah
2015-01-05 15:07:20 News
Again, listening to a Physicist to learn about God will be like a blind person understanding an Elephant. Physicists agree that matter is a form of energy. Matter is converted to energy in Nuclear bombs. God is the supreme source of energy. Light is a form of energy. Sound is a form of energy. Sound is formed by the vibration of matter. It is impossible for God to convert energy into matter and create this universe?
Cowboy (ഗോ -ബാലൻ )
2015-01-05 14:23:20 News
Howdy!

Texas is a red state and red necks and cowboys lives here.  There is no chance for Yankees and liberals in Texas.   Mr. Pillai should have had his gun with him and blown the ass off the Karumpan.  Gun control is a dream for liberals.  Ted Cruz and Rick Perry think differently and that is good for Texas. Ok dude. Yo got it.

Cowboy 
Anthappan
2015-01-05 13:39:10 News

Thanks Vayanakkaaran for keeping the discussion alive.

 

A physicist will be a better person than theologian to explain God.  Probably Spirit and energy may be the same.   The physicist has explained atoms, sub-atomic particle, quarks, quasars, (Quasars (/ˈkweɪzɑr/) or quasi-stellar radio sources are the most energetic and distant members of a class of objects called active galactic nuclei (AGN). Quasars are extremely luminous and were first identified as being high redshift sources of electromagnetic energy, including radio waves and visible light, that appeared to be similar to stars, rather than extended sources similar to galaxies. Their spectra contain very broad emission lines, unlike any known from stars, hence the name "quasi-stellar". Their luminosity can be 100 times greater than that of the Milky Way.)  ) The theologian have succeeded in skipping all the aforesaid information and able to convince majority of the public that the universe and it’s mystery is created by Jesus, Ayappan, Allah  or and the list goes on. 

Physics cannot be avoided from our life because it is another scripture written and being written by different sages from time immemorial.  Galileo, Pythagoras, Newton, Einstein are some of the sages. Those who are interested should check out the following basic things in physics.

 

·         Newton's Laws

·         Vectors - Motion and Forces in Two Dimensions

·         Momentum and Its Conservation

·         Work, Energy, and Power

·         Circular Motion and Satellite Motion

·         Thermal Physics

·         Static Electricity

·         Current Electricity

·         Waves

·         Sound Waves and Music

·         Light Waves and Color

·         Reflection and the Ray Model of Light

·         Refraction and the Ray Model of Light

 

Jose EJ
2015-01-05 13:08:18 News
I really feel that all the poetries written by Beatrtce Bindu are wonderful. Especially, 'Lalithamee Pulkkudil'. My vote and my appreciation to her poetry.
മനയ്ക്കലെ പയ്യൻ
2015-01-05 09:38:20 News
മണ്ണരിക്കോട്ടിന്റെ മൂത്തപ്പാ മതം മാറിയപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്ത ആർക്കും ഉണ്ടാവാതെ പോയത് എന്തായിരുന്നു?  ബീ.ജെ.പി. നിർബന്ധിച്ചാ മതം മാറ്റുന്നതെന്നു ആരെങ്കിലും പരാതിപ്പെട്ടോ?എങ്കിൽ ഉമ്മച്ചൻ അതന്വേഷിച്ചോ? അരിയും കപ്പയും (ഇല്ലാത്തവർക്ക്) അതു നല്കിയല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇസ്ലാമിയും മതം മാറ്റിയത്‌? ആരും അന്നതു വേണ്ടാന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ? പിന്നെന്തിനാ ബീജേപ്പി അരി കൊടുക്കുന്നതു കണ്ടു മുറു-മുറുക്കുന്നെ മണ്ണരിക്കോട്ടേ?
വയലാർ
2015-01-05 09:28:05 News
"പ്രേമം എന്ന നിധിയുംകൊണ്ട് 
ദൈവപുത്രൻ വന്നു 
കുരിശിലേറ്റി മുൾമുടി ചൂടിയ 
കുരുടന്മാർ നമ്മൾ "
Tom Mathews
2015-01-05 08:26:37 News
Dear Abdul PunnAyurkulam: It is heartening to read your love poem . I want the world to know that romantic feelings are eternal, whether the readership/writer is past the youthful age. My congratulations, Abdul. You are a love-smitten lark. Tom Mathews, New Jersey
വായനക്കാരൻ
2015-01-05 07:08:33 News
Anthappan's lesson on 'luminous' and 'illuminated' objects got me thinking about the physics behind all this, and any possible connection to god and spirituality.

In astrophysics luminosity refers to the total radiation emitted by an object, and not just in the visible spectrum. All normal matter, except for particles that belong to electron family, emits electromagnetic radiation when it has temperature above absolute zero(-273 C). For cooler bodies, the radiation is in the lower frequency like infrared. As the temperature of the body rises, it shifts into visible range from red to blue. Very hot bodies, like some stars emit radiation in the invisible ultra violet or even x-ray spectrum that are beyond the visible spectrum and can only be seen by special equipment.

In the spirituality that I like to believe in, there is God in every human being that is alive. Unfortunately many fail to recognize it because it is hidden behind all the worldly and ego centered thoughts, beliefs and actions. These are people whose spiritual temperature is low like cold matter that has no spiritual radiation(not the showy religious kind) that is visible to others. They hardly radiate, they are not luminous, and they do not illuminate anyone else.

Then there are the luminous ones, whose spiritual temperature is high, they radiate spirituality, their spirituality is in the visible spectrum like a fire, like the sun, people see it, they are attracted to such souls, some of them get spiritually illuminated and are seen by the masses as such. Great teachers like Budha, Jesus and Mohammed are the luminous ones who illuminated their followers.

It is said that there have been  teachers in the Himalayas who can teach and impart knowledge non-verbally. Perhaps these belong to the category of high spiritual temperature whose spirituality, like the extremely hot stars that radiate in the non-visible x-ray spectrum, are seen and experienced by the truly fortunate equipped to recognize it. 

My two cents worth of scientific/spirituality thinking.

Jose Kurian
2015-01-05 07:07:42 News
Thank you for the nice guidance. I been in the business last ten years and these guidance will help me lot.
A.C.George
2015-01-05 01:09:07 News

While we condemn these types of violent attacks, please lisen Vidhyadharan’s point of view also.

 Vidhyadharan Sir, Very Good. I can only applaud you. You are roaring the truth from the roof top.  I agree with you. Let us do something practically and physically.  I am not mentionining not particularly about this article or statement above.  Much time I see fake and hallow statements from our so called leaders with their smiling photos, saying “Njattal” “Pottitheri”  “ Theera nastham”  “Nikathanavath Vidavu” “Hearty condolences”  Fight for justice etc. etc…“ Fake press releases, sometimes even with outsourced writers.  So, please be serious, please listen to our Vidhyadharan shouting the truth from the roof top. So he (Vidhyadharan) is also going to come with us with flag card for a protest march to make results.  Then we can find more about Vidhyadharan. Until then the question is who this courageous Vidhydhran is. Is he another Bharatha Kesary Vidhyadharan?... Any way I like Vidhadharan Sir. All the best & Happy new year

നാരദർ
2015-01-04 20:25:36 News
സംഗതി മുറുകുന്നുണ്ട് . വായനക്കാരൻ മോശമല്ല. കൂട്ടിക്കൊഴക്കാൻ ബഹു മിടുക്കൻ!  ദാ! വിദ്യാധാരനും എത്തികഴിഞ്ഞു. ഒരു മഹാ ഭാരത യുദ്ധം തീർച്ച.  ബാൽക്കണിയായിരിക്കും നല്ലത്. നാരായണ നാരായണ എത്ര നാളായി ഒരു ബുദ്ധം കണ്ടിട്ട്!!

വിദ്യാധരൻ
2015-01-04 19:46:15 News
തൊട്ടു കളിയ്ക്കല്ലേ വായനക്കാരാ നീ 
കർത്താവ് സൃഷ്‌ടിച്ച വാർമഴവില്ലിനെ 
ഭൂമിയിൽ മർത്ത്യന്റെ തോന്ന്യവാസം കണ്ടു 
കർത്താവ് ചൂടായതോർക്കുന്നില്ലേ നീ ?
ഭൂമിയെം മർത്ത്യനേം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുവാൻ 
മുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ,
കർത്താവ്   പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ചതോർക്കുമ്പോൾ 
മുട്ടുകയാണെന്റെ ശ്വാസവും വല്ലാതെ.
വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയും പൊക്കിയും
മർത്ത്യനെ നല്ലൊരു പാഠം പടിപ്പിക്കാൻ 
അന്നത്തെ  (ഇടുക്കി) ഡാമിന്റെ വാതിൽ 
കർത്താവൊറ്റ തൊഴിക്കു തുറന്നതും  
കുത്തിയൊഴുകിയ മല വെള്ള പാച്ചലിൽ 
ഒട്ടേറെ ജിവിതം ഒടുങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോൾ 
കർത്താവിൻ കാലിൽ നോഹ വീണതും  
മെലിലവ്നറെ വിടുവേലപ്പണി മുഴുവനും 
തെറ്റാതെ ചെയ്യേതെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതും 
അങ്ങനെ അന്നൊരു ഉടമ്പടി ചെയ്യ്തതും
ഒരൊറ്റ തുമ്മലാൽ മഴവില്ല് സൃഷ്ടിച്ച്, 
സപ്തവർണ്ണങ്ങളാൽ  മോടിപിടിപ്പിച്ചു 
ചൊന്നാൻ നോഹയോടന്നവാൻ സന്ധിയായ് 
'മേലിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 
ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോതിക്കാതെ നിങ്ങൾ 
നാന്നായി പാലിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് "
എന്നാൽ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തോർ ചിലർ, 
അന്തപ്പനെപ്പോലുള്ള ഇടതന്മാരിൽ ചിലർ  
നിത്യവും ഉണ്ടം പിടിച്ചു മറിയുന്നു 
നോഹേടെ, ചാവേറ്പടയിലെ ഭടരുമായി'
കേൾക്കുന്നുണ്ടങ്ങകലെയായി കാഹളം 
മാത്തുള്ള തേര് തെളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് 
നല്ലൊരു പോരാട്ടം ഉണ്ടാവാം ഉടൻ 
സന്ധികൾ ഉടമ്പടി എല്ലാം തകർത്തിടും 
വാനിലെ വാർമഴവില്ലും മറഞ്ഞിടും 
കോരന് കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞികണക്കെ ജനം 
എന്നും പൊരുതും സത്യം അറിയാതിങ്ങ് 

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Catholic
2020-09-29 22:34:45 News
I am voting for Trump. He has all my characters and bad habit. I have been married three times, had out of marriage relationship, had concubines, and cheating. With all these bad habits my church believes that I am devout Catholic .
/ഔസേപ്/ സുലൈമാൻ / വി കെ നായർ
2020-09-29 22:27:21 News
ഫോമാ വിമൻസ് ഫോറമെ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന കന്മണികളും, മാണിക്യക്കല്ലുകളും, അല്ലാതെ ഒരു പാവം മനോരോഗിയായ യൂട്യൂബ് എഴുത്തുകാരനായ പുരുഷനെ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചും, തുണിപറിച്ചും, കന്നത്തടിച്ചും, അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ച്ചും, തെറിപറഞ്ഞും അട്ടഹസിക്കുന്ന ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പോലുള്ളവരോ, അത്തരക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രി ശൈലജാ ടീച്ചർ പോലുള്ളവരോ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഫോമാ വനിതാ ഫോറമാണു താരം. നിങ്ങളുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ ഫോമാ പഴയതും പുതിയതുമായ പ്രെസിഡൻഡ് തുടങ്ങി ഒത്തിരി എട്ടുകാലി മാമഞ്ഞുകൾ "അത് ചെയ്‌തു ഇതു ചെയ്‌തു എന്നുള്ള വീമ്പുമായി ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പ്രസംഗംകൾ നടത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ നേട്ടങ്ങൾക്കു സർവ്വ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു സ്വന്തം ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ സർവ വീഴ്ച്ചകൾക്കും മറ്റുള്ളവരെ പഴി ചാരുന്ന ശൈലജ മന്ത്രി (മറ്റൊരു എട്ടുകാലി മമ്മുഞ്ഞി) നെ കൊണ്ടു ഉൽക്കാടിചതു ശരിയായില്ല. വല്ല പാവം പിടിച്ച വല്ലുമ്മയെ കൊണ്ടു ഉൽഘാടനം നടത്തിക്കണമായിരുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യവും കു‌ടി പറയാം ചിന്തിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഫോമാ എലെക്ഷൻ പാനലുകാർ ഒരു പെൺ തരിയെ പോലും വിജയിപ്പിച്ചില്ല. എന്നാൽ 2 പേർ എലെക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടും അവരെ തോൽപിച്ചത് ശരിയല്ല. സത്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ എലെക്ഷൻ ഡിബേറ്റുകളിലും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരാണ് തിളങ്ങിയതു . എന്നാൽ എലെക്ഷനിൽ എട്ടുകാലി മമ്മുഞ്ഞി ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ജയിച്ചു. എവിടെ നീതി?
Charummood Jose
2020-09-29 21:16:53 News
K.Mathaikutty Thanks.Emalayalee is not biased and don’t discriminate as far as I know Bagyalakshmi case is a melo drama created by criminal friends of Bineesh Kodiyeri to get attention diverting from Lifemission and gild smuggling issues
വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം
2020-09-29 20:25:03 News
എയർ ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ Airhostessൻറെ കൈ കൂപ്പിയുള്ള ഒരു നിൽപ്പുണ്ട്, വാതിൽക്കൽ തന്നെ!! ആ നിൽപ്പ് കണ്ടാൽ ആനന്ദത്താൽ രോമാഞ്ച പുളകിതമാകും, അതുപോലെ കൈകൂപ്പിയ ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ പത്രാധിപരെ? വെറുതെ ഒന്ന് കാണാനാ
Matt Jacob
2020-09-29 20:20:23 News
"It is better to vote for a good Protestant than a bad Catholic." - Cardinal Gerhard Muller Whoever is considering Joe Biden as a devout catholic must be a cafeteria catholic! Joe Biden, who supports abortion, same-sex marriage (https://abcnews.go.com/Politics/vice-president-joe-biden-officiated-wedding-sex-couple/story?id=41058123), wants to end contraception exemption for little sisters of poor (https://www.catholicnewsagency.com/news/joe-biden-says-he-will-end-contraception-exemption-for-little-sisters-of-the-poor-18691), and wants to teach Koran in public schools (https://www.foxnews.com/politics/biden-muslim-voters-summit-taught-schools-islamic-faith) is a devout catholic? Sure, go ahead and vote for Joe… In a few years, we may not even have a church to go (even for the funerals) with all the radical leftist teamed up with the liberals. Look at Germany, France, and other European countries on the plight of Christianity there. If anyone thinks that it will not happen to the USA with liberals ruling, is undoubtedly living in fools paradise!
josecheripuram
2020-09-29 19:26:53 News
No body has any right on any one.even on your wife,children>You can disagree buy don't force any one to believe what you believe,even a sex worker has options to what to do with her body.You can't force.
Blesson G Houston
2020-09-29 19:26:46 News
Very Good... Well written...I completely agree with you.....
Roy George
2020-09-29 19:07:47 News
Kidu....
Malayalee
2020-09-29 19:06:24 News
ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാ. ഇനിയും മലയാളികളെ കൂടുതൽ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ .
amerikkan mollakka
2020-09-29 18:58:19 News
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഒരു പടക്കം ആണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സാഹിബ പൊട്ടിച്ചത്. നമ്പ്യാർ സാഹിബ എയ്തിയ പോലെ നിയമം എയ്തി വച്ച് സര്ക്കാര് മുണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ ജനം എന്ത് ചെയ്യും. എല്ലാബരും പ്രതികരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അസ്സലാമു അലൈക്കും.
Thomas Mathew
2020-09-29 18:35:16 News
I just want cry...helping Malayalee's?
Kulambil Mathaikutty
2020-09-29 17:47:16 News
Jose Charummmod, you are almost right. 75 percent I agree with you. The other day I was reading a coolie type article wriiten and manufactured (most probably from LDF-Kerala), it was 99 percent lies and baseless. I wrote a comment under that article. But it was not published, some how by emalayalee. in the past also, if I write a comment under that particular person's article it never get published, where as if I praise him in any of this article it get published promptly. Any way always, emalayee is my favourite publication. Why I do not know? My case I like to be free and frank and take each case by its merits only. Some thing let me write here, this is not related to your article above. the hot subject, many are supporting "Bhagya Laksmi". But I am not supporting Bhagylaksmi. She is not supposed to takee law in her hands. Let me ask, why she is not going after actor Dileep, Bineesh Kodiyeri, Bishop Franko, kunjalikutty, suryanelli fame congress MP, Ganesh Kumar MLA, likewise thousands of criminally listed or involved people? So, she should be arrested and punished. Here That V P Nair fellow got all kinds of attack and got arrested. Where is justice? Now let me come back to Jose Charumood, all these old guards like Ooomman Chandy, A.K Antony,M.M Hassan, PJ Kurian, like many has to retire graciouly. Nobody is essential. Nobody should promote groupism. staying 50 years as MLA at Puthupalli is not democratic. It is not great you guys (NRI Congress) celebrating Ooommen chandy 50 years. Actually by playing Chanakkya Thanthra he stayed 5o years there as MLA, by not giving any chance to others.
Reetha George. Vermont
2020-09-29 17:37:07 News
Trump is so smart he hires only the best. Ex-Trump Campaign Manager Under Investigation For ‘Stealing’ $40 Million From Camp. Trump’s former campaign manager has made headlines this week after having an episodic meltdown and being accused of domestic violence. His troubles don’t stop there. On Tuesday, The Daily Mail reported that Brad Parscale is being accused of “stealing” up to $40 million from Trump’s campaign and $10 million from the Republican National Committee. According to the Daily Mail: “A Trump insider explained to DailyMail.com that Parscale went into a tailspin after he was demoted in July and replaced by his former number two, Bill Stepien, as he’s worried about the ‘gravy train’ ending and keeping up with his lavish lifestyle.” Just a couple of months ago, Trump demoted Parscale as campaign manager after his Florida lifestyle attracted negative media attention. According to The Daily Mail, Trump ordered a review of RNC finances just days after Parscale’s demotion.
ആരാധന
2020-09-29 16:44:29 News
സ്ത്രീ നാമമുള്ളവരുടെ കവിതകളുടെ അടിയിൽ മാത്രം, ഉഗ്രൻ, അത്യുഗ്രൻ, തകർപ്പൻ, തട്ടുപൊളിപ്പൻ തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇടുന്നവരെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കാനും സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ടുവരണം. പ്രതികരണ കോളത്തിൽ നമുക്കതിനൊരു നേതാവുണ്ട്, നല്ലത് മാത്രം എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ വായനക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം
Sudhir Panikkaveetil
2020-09-29 16:15:19 News
നിയമം കടലാസിൽ പോരെ? എന്തിനു കയ്യിലെടുക്കുന്നു? ഈ ചോദ്യം ഭരണാധികാരികളുടേതായിരിക്കും. ശ്രീമതി നമ്പ്യാർ അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് പരിഹാസദ്യോതകമായി കൊടുത്തതാകാം. ശരിയാണ് നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് നിയമപാലകർ നടപ്പാക്കുന്നില്ല. അതേസമയം നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുതെന്നു നിയമം നമ്മോട് പറയുന്നു.എന്തൊരു നിയമം. ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മി നമ്പ്യാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു.