സിക്കുലർ-സെക്കുലർ; ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ത്യാക്കാർ (അമേരിക്കൻ തരികിട 44)

Published on 19 October, 2020
സിക്കുലർ-സെക്കുലർ; ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ത്യാക്കാർ (അമേരിക്കൻ തരികിട 44)

https://www.youtube.com/watch?v=VdnYMVQFoZs

സിക്കുലർ-സെക്കുലർ; ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ത്യാക്കാർ (അമേരിക്കൻ തരികിട 44)

VIEW ALL

https://www.youtube.com/channel/UCur2UM1Q_l4ILP9Xn3trBGA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

 

 

Rajan Mathew 2020-10-21 09:19:39
trump & China - How much he is deceiving you:- Tax records show Trump tried to land China projects. All his campaign products are made in China. Trump spent a decade unsuccessfully pursuing projects in China, operating an office there during his first run for president and forging a partnership with a major government-controlled company, The New York Times reported Tuesday. China is one of only three foreign nations — the others are Britain and Ireland — where Trump maintains a bank account, according to a Times analysis of trump’s tax records. The foreign accounts do not show up on Trump’s public financial disclosures, where he must list personal assets, because they are held under corporate names. The Chinese account is controlled by Trump International Hotels Management LLC, which the tax records show paid $188,561 in taxes in China while pursuing licensing deals there from 2013 to 2015.
Abraham Pathrose 2020-10-21 09:27:46
Trump's campaign just reported $63 million in the bank. What happened to its $1 billion war chest?. Trump's "sprawling political operation has raised well over $1 billion since he took the White House in 2017 — and set a lot of it on fire," The Associated Press reports. Late Tuesday, the Trump campaign said it entered the final month of the campaign with just $63 million in the bank, far less than the $177 million war chest Democratic presidential nominee Joe Biden reported.
Meera Ravichandran. 2020-10-21 09:37:06
trump admitted that America is not great, he wants 4 more years to make America great. He changed MAGA> MAGAA. rump made “at least 66 separate false and misleading claims” over the weekend at public events and rallies in Florida, Georgia, Wisconsin, Michigan and Nevada.
Nazer Muhamad 2020-10-21 09:44:56
trump admitted he don't like Muslims & Blacks. All his previous comments are in Youtube after he called V.President Kamala Haris a monster. Vote out the trash from Oval Office.
Ancey Johnson, Washington.D.C 2020-10-21 09:56:57
Intel Officers 'Terrified' Of Briefing Trump On Russia Because He Would 'Explode': Intelligence officers in charge of briefing Donald Trump on threats against the nation are reportedly “terrified” of speaking to him about Russia out of fear of how trump will react. “No one’s going to brief anything on Russia to trump,” Marc Polymeropoulos told GQ correspondent Julia Ioffe. “They’re terrified of doing that. I know that from the briefers. Because he’ll explode and the whole thing will get derailed, because he has this weird affinity for [Russian President Vladimir] Putin.” Asked why Putin is such a touchy subject, Polymeropoulos said that Trump “wants Putin to like him.” “He doesn’t want to be embarrassed in front of Putin, that’s part of the dilemma,” he said. “Just look at how he behaves with the Queen. That’s how he behaves with everyone who has any glamour and cachet,” he continued, adding, “Putin has everything he doesn’t have.” trump's IQ & his supporter's IQ is below 80.
Writer 2020-10-21 16:17:16
How do you know the IQ? Seems like it is better than yours Ancey from DC. Word of advice: Don't write anything unless you have documented evidence.
Writer 2020-10-21 16:20:16
You got the information from "New york Times"? What a joke!
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക