സ്ത്രീകളുടെ നീന്തല്‍ മത്സരത്തില്‍ സ്ത്രീയായ പുരുഷന്‍ ജയിച്ചു(കാര്‍ട്ടൂണ്‍: കുട്ടിസണ്‍)

കുട്ടിസണ്‍ Published on 13 May, 2022
സ്ത്രീകളുടെ നീന്തല്‍ മത്സരത്തില്‍ സ്ത്രീയായ പുരുഷന്‍ ജയിച്ചു(കാര്‍ട്ടൂണ്‍: കുട്ടിസണ്‍)
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക