ഫോമായുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി കൊല്ലത്ത് പട്ടം പറത്തല്‍

Published on 15 May, 2022
ഫോമായുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി കൊല്ലത്ത് പട്ടം പറത്തല്‍

ഫോമായുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി കൊല്ലത്ത് പട്ടം പറത്തല്‍

ഫോമായുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി കൊല്ലത്ത് പട്ടം പറത്തല്‍ഫോമായുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി കൊല്ലത്ത് പട്ടം പറത്തല്‍ഫോമായുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി കൊല്ലത്ത് പട്ടം പറത്തല്‍ഫോമായുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി കൊല്ലത്ത് പട്ടം പറത്തല്‍
യുദ്ധം 2022-05-15 16:39:00
വ്യക്തി വിരോധം തീർക്കാൻ സംഘടനയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവന്മാരാണ് യുദ്ധത്തിനെതിരെ പട്ടം പറത്താൻ പോണത്. കുറച്ചു പേരുടെ ഈഗോ സംഘടനയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക