നവംബറിലെ വിസ നമ്പറുകളുടെ ലഭ്യത

Published on 12 October, 2016
നവംബറിലെ  വിസ നമ്പറുകളുടെ ലഭ്യത

നവംബറിലെ വിസ ബുള്ളറ്റിന്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യന്‍ അപേക്ഷകരുടെ പ്രയോറിറ്റി ഡേറ്റില്‍ ചെറിയ മുന്നേറ്റമാണ്വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഫാമിലി വിഭാഗം എഫ് 1 (F1): പ്രയോറിറ്റി തീയതി ഒരുമാസം വര്‍ദ്ധിച്ച് 2009 ഒക്ടോബര്‍ 22 ആയി.

എഫ് 2 എ (F2A): പ്രയോറിറ്റി തീയതി ഒരു മാസം വര്‍ദ്ധിച്ച് 2015 ജനുവരി 15 ആയി.

എഫ് 2 ബി (F2B): പ്രയോറിറ്റി തീയതി ഒരു മാസം വര്‍ദ്ധിച്ച് 2010 ഏപ്രില്‍ 15 ആയി

എഫ് 3 (F3): ഒരു മാസം വര്‍ദ്ധിച്ച് 2005 ജനുവരി 22.

എഫ് 4 (F4): രണ്ടര മാസം വര്‍ദ്ധിച്ച് 2003 ഫെബ്രുവരി 15.

പ്രയോറിറ്റി തീയതി ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികള്‍ക്കു മുമ്പ് ഫയല്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം.
എഫ് 1 : 2011 ജനുവരി 1
എഫ് 2 എ: 2015 നവംബര്‍ 22
എഫ് 2 ബി: 2011 ഫെബ്രുവരി 8.
എഫ് 3: 2005 ഓഗസ്റ്റ് 22
എഫ് 4: 2004 മെയ് 1

തൊഴില്‍ അധിഷ്ഠിത ഗ്രീന്‍കാര്‍ഡ് അപേക്ഷകള്‍

ഇ.ബി 1 (EB 1): ഇന്ത്യ അടക്കം എല്ലാ രാജ്യക്കാര്‍ക്കും കറന്റ് ആണ്. ഉടന്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാം.
ഇ ബി 2 (EB 2): പ്രയോറിറ്റി തീയതി 10 മാസം വര്‍ധിച്ചു. 2007 നവംബര്‍ 1.
ഇ.ബി 3 (EB 3): പ്രയോറിറ്റി തീയതി ഒരാഴ്ച മാത്രം വര്‍ധിച്ചു. 2005 മാര്‍ച്ച് 8
ഇ.ബി 3 (EB 3): അദര്‍ വര്‍ക്കേഴ്‌സ്:: 2005 മാര്‍ച്ച് 8.
ഇ.ബി 4 (EB 4): റിലീജിയസ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ്-- കറന്റ്
ഇ.ബി 5 (EB 5): കറന്റ്

ഇ.ബി 2 വിഭാഗത്തില്‍ 2009 ഏപ്രില്‍ 22നു മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്ക് ഫയല്‍ ചെയ്യാം.
ഇ.ബി 3 വിഭാഗത്തില്‍ 2005 ജൂലൈ 1നു മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്ക് ഫയല്‍ ചെയ്യാം.

(പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ഇത് ഏകദേശ വിവരമാണ്. തെറ്റുകള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വിസ ബുള്ളറ്റിനുമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പു വരുത്തുക).

FAMILY-SPONSORED PREFERENCES

First: (F1) Unmarried Sons and Daughters of U.S. Citizens:  23,400 plus any numbers not required for fourth preference.

Second: Spouses and Children, and Unmarried Sons and Daughters of Permanent Residents:  114,200, plus the number (if any) by which the worldwide family preference level exceeds 226,000, plus any unused first preference numbers:

A. (F2A) Spouses and Children of Permanent Residents:  77% of the overall second preference limitation, of which 75% are exempt from the per-country limit;

B. (F2B) Unmarried Sons and Daughters (21 years of age or older) of Permanent Residents:  23% of the overall second preference limitation.

Third: (F3) Married Sons and Daughters of U.S. Citizens:  23,400, plus any numbers not required by first and second preferences.

Fourth: (F4) Brothers and Sisters of Adult U.S. Citizens:  65,000, plus any numbers not required by first three preferences.

A.  FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED
     PREFERENCE CASES

On the chart below, the listing of a date for any class indicates that the class is oversubscribed (see paragraph 1); "C" means current, i.e., numbers are authorized for issuance to all qualified applicants; and "U" means unauthorized, i.e., numbers are not authorized for issuance. (NOTE: Numbers are authorized for issuance only for applicants whose priority date is earlierthan the final action date listed below.)

Family-
Sponsored 
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-mainland 
born
INDIAMEXICOPHILIPPINES 
F122OCT0922OCT0922OCT09 08APR95 01SEP05
F2A22JAN1522JAN1522JAN1508JAN1522JAN15
F2B15APR1015APR1015APR1008OCT9515FEB06
F322JAN0522JAN0522JAN0501DEC9408AUG94
F401DEC0301AUG0315FEB0308MAY9708MAY93

*NOTE: For November, F2A numbers EXEMPT from per-country limit are authorized for issuance to applicants from all countries with priority datesearlier than 08JAN15. F2A numbers SUBJECT to per-country limit are authorized for issuance to applicants chargeable to all countries EXCEPT MEXICO with priority dates beginning 08JAN15 and earlier than 22JAN15. All F2A numbers provided for MEXICO are exempt from the per-country limit.

B.  DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED
     VISA APPLICATIONS

The chart below reflects dates for filing visa applications within a timeframe justifying immediate action in the application process. Applicants for immigrant visas who have a priority date earlier than the application date in the chart below may assemble and submit required documents to the Department of State’s National Visa Center, following receipt of notification from the National Visa Center containing detailed instructions. The application date for an oversubscribed category is the priority date of the first applicant who cannot submit documentation to the National Visa Center for an immigrant visa. If a category is designated “current,” all applicants in the relevant category may file applications, regardless of priority date.

The “C” listing indicates that the category is current, and that applications may be filed regardless of the applicant’s priority date. The listing of a date for any category indicates that only applicants with a priority date which isearlier than the listed date may file their application.

Visit www.uscis.gov/visabulletininfo for information on whether USCIS has determined that this chart can be used (in lieu of the chart in paragraph 4.A.) this month for filing applications for adjustment of status with USCIS. 

Family-
Sponsored 
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
INDIAMEXICOPHILIPPINES 
F101JAN1101JAN1101JAN1101JUN9501MAY06
F2A22NOV1522NOV1522NOV15 22NOV15 22NOV15
F2B08FEB1108FEB1108FEB1101JUN9601FEB07
F322AUG0522AUG0522AUG0501MAY9501JAN95
F401JUL0401JUL0401MAY0401DEC9701APR94

5.  Section 203(b) of the INA prescribes preference classes for allotment of Employment-based immigrant visas as follows: 

EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES

First:  Priority Workers:  28.6% of the worldwide employment-based preference level, plus any numbers not required for fourth and fifth preferences.

Second:  Members of the Professions Holding Advanced Degrees or Persons of Exceptional Ability:  28.6% of the worldwide employment-based preference level, plus any numbers not required by first preference.      

Third:  Skilled Workers, Professionals, and Other Workers:  28.6% of the worldwide level, plus any numbers not required by first and second preferences, not more than 10,000 of which to "*Other Workers".

Fourth:  Certain Special Immigrants:  7.1% of the worldwide level.

Fifth:  Employment Creation:  7.1% of the worldwide level, not less than 3,000 of which reserved for investors in a targeted rural or high-unemployment area, and 3,000 set aside for investors in regional centers by Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

A.  FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED
     PREFERENCE CASES

On the chart below, the listing of a date for any class indicates that the class is oversubscribed (see paragraph 1); "C" means current, i.e., numbers are authorized for issuance to all qualified applicants; and "U" means unauthorized, i.e., numbers are not authorized for issuance. (NOTE: Numbers are authorized for issuance only for applicants whose priority date is earlierthan the final action date listed below.)

Employ-
ment
based
All Charge-
ability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1stCCCCCC
2ndC15JUL12C01NOV07CC
3rd01JUL16 15APR1301JUL1608MAR0501JUL16 01APR11
Other Workers01JUL1601SEP0501JUL1608MAR0501JUL1601APR11
4thCC15JUL15CCC
Certain Religious WorkersCC15JUL15CCC
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C08MAR14CCCC
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C08MAR14CCCC

*Employment Third Preference Other Workers Category:  Section 203(e) of the Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA) passed by Congress in November 1997, as amended by Section 1(e) of Pub. L. 105-139, provides that once the Employment Third Preference Other Worker (EW) cut-off date has reached the priority date of the latest EW petition approved prior to November 19, 1997, the 10,000 EW numbers available for a fiscal year are to be reduced by up to 5,000 annually beginning in the following fiscal year. This reduction is to be made for as long as necessary to offset adjustments under the NACARA program. Since the EW cut-off date reached November 19, 1997 during Fiscal Year 2001, the reduction in the EW annual limit to 5,000 began in Fiscal Year 2002.

B.  DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED
     VISA APPLICATIONS

The chart below reflects dates for filing visa applications within a timeframe justifying immediate action in the application process. Applicants for immigrant visas who have a priority date earlier than the application date in the chart may assemble and submit required documents to the Department of State’s National Visa Center, following receipt of notification from the National Visa Center containing detailed instructions. The application date for an oversubscribed category is the priority date of the first applicant who cannot submit documentation to the National Visa Center for an immigrant visa. If a category is designated “current,” all applicants in the relevant category may file, regardless of priority date.

The “C” listing indicates that the category is current, and that applications may be filed regardless of the applicant’s priority date. The listing of a date for any category indicates that only applicants with a priority date which isearlier than the listed date may file their application.

Visit www.uscis.gov/visabulletininfo for information on whether USCIS has determined that this chart can be used (in lieu of the chart in paragraph 5.A.) this month for filing applications for adjustment of status with USCIS. 
 

Employment-
based
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
INDIAMEXICO PHILIPPINES 
1stCCCCC
2ndC01MAR1322APR09 CC
3rdC01MAY1401JUL05C01SEP13
Other WorkersC01AUG0901JUL05C01SEP13
4thCCCCC
Certain Religious WorkersCCCCC
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C15JUN14CCC
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C15JUN14CCC

6.  The Department of State has a recorded message with the cut-off date information for Final Application Action which can be heard at:  (202) 485-7699.  This recording is updated on or about the tenth of each month with information on final action dates for the following month.

D.  EXTENSION OF TWO EMPLOYMENT VISA CATEGORIES

An extension of both the Employment Fourth Preference Certain Religious Workers (SR) and Employment Fifth Preference Pilot (I5 and R5) Categories was signed into law in late September. As indicated in item D of the Visa Bulletin which announced the October final action dates, the extension has resulted in the immediate application of the following final action dates for the month of October:

SR: “Current” for all countries except El Salvador, Guatemala, and Honduras which are subject to a June 15, 2015 final action date for October.

I5 and R5: “Current” for all countries except China-mainland born for October. China-mainland born applicants are subject to a February 22, 2014 final action date for October.

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക