image

സാരി അച്ചായന്മാർ വിലപിക്കുന്നു. കുരു പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ഇനിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കെ എം മാണി തുടങ്ങിയ വർഗീയവാദികളുമായി ഫ്രാങ്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. ജയ് ഭാരതാംബ
അള്ളാണെ.. പള്ളേല് കത്തികേറുംന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഒരു ആയിരം ആൾക്കാര് വന്നാലും ഞമ്മള് മേണ്ടാന്ന് പറയൂല്ലാ. ഇജ് ഇബടെ ബെറുതെ കുത്തിയിരുന്നോളീന്ന്.. സിനിമാ നടൻ ഇന്നസെന്റ് പറയണമാതിരി, "എല്ലാർക്കും ഇവിടെ താമസിക്കാലോ, നല്ല സ്ഥലല്ലേ"
"it is wise to keep quiet." -The same can be applied in your case too. You don't have to press Andrew for an answer when you don't have an answer for many of your topic. Your answers are always arbitrary. Hitler, Trump, David Duke and some Malayalee pastors have their own Bible and interpretation. And, there are millions of idiots to follow them. America got a jackass in helm as president and he is taking him for a ride. Many right wing Christian pastors and their brain washed stooges are responsible for putting him in that sacred office and making it stinky. A person with common sense knows that nobody can be born without coitus with a woman. But, you guys spread pure lie and say that Jesus is born miraculously. Another thing, is about his resurrection. These are all baseless stories. Probably Jesus knew about his birth and asked a counter question to to disciples when they pointed out his mother by asking, "“Who is my mother, and who are my brothers?”. All your argument must be evidence based.
ത്രിശങ്കു.. പരോക്ഷസൂചന പോലുമില്ലാതെ ഈ പേരിന് പുറകിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചങ്ങാതി.. നിങ്ങളാരാണ്? സ്നേഹിതനോ അതോ പരിചിതനോ? എന്തായാലും WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ആരോ ആണ്; നല്ലവണ്ണം മലയാളം എഴുതാൻ കഴിവുള്ളയാളാണ്; ഒരു മാതിരി മലയാളികളെ നേരിട്ടറിയാവുന്ന ആരോ ആണ്... അറിയാനുള്ള കൗതുകം... പ്രീയ ത്രിശങ്കു... അദൃശ്യനായി നിൽക്കാതെ മുഖംമൂടി മാറ്റി പുറത്ത് വരൂ..
എന്റപേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഹിന കൃത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. അവനവന്റ പാപത്തിന്റ ഫലം നാലിരട്ടിയായി അവനവന്റെ തലമുറകളിലേക്ക്‌ ചെല്ലട്ടെ
Some people, when they have no answer, they start calling names; some others try to change subject of discussion; yet other ‘konjanam kuthum’. I see all these in answer to the question I asked. I can also see the prejudices some have towards me in their comments. I have fair knowledge of the history of First and Second World wars, and also how different empires came to power starting with the Assyrian empire, 1000 years before Christ. Historians know the means each used to come to power. Nowhere in the history of Second World War or Biography of Hitler or Mein Kampf’ the autobiography of Hitler, I remember reading Hitler using Bible to come to power or going to Church regularly or asking for the help of Church members to come to power. He used force and other strategies that the Church doesn’t support to come to power. So I do not know he lift up Bible to come to power. Now, my question is to Andrew. Let him answer. Others it is wise to keep quiet.
പപ്പി!- അപ്പച്ചാ .... റേഷൻ കടയിൽ പോകാതെ അപ്പച്ചൻ ഷാപ്പിൽ പോയതും ഷാപ്പിലെ പെണ്ണിനെ ടച് ചെയ്‌തതും, ഷാപ്പിലെ പെണ്ണ് തീക്കൊള്ളികൊണ്ടു കുത്തിയതും അമ്മച്ചിയോടു പറയരുത്
റിട്ടയർ ആയി ഇരിക്കലും, ലോക്ക്ഡൗണുംകൂടിയാകുമ്പോൾ ചില കിളവന്മാർക്ക് അസുഖം കൂടും . അപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പഴയ കഥകൾ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങും . ഇപ്പോൾ ബൈഡനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, കുറച്ചു കഴിഞ് സ്വന്തം കഥകൾ പറയാൻ തുടങ്ങും. നാറിയ വെപ്പാട്ടികൾക്ക് പണം കൊടുത്തൊതുക്കിയ കഥകൾ . അതുവരെ നമ്മൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ചൂടാകട്ടെ.. ആരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി എണ്ണകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമോ ? ശരിക്ക് മുറുകട്ടെ
well done Santosh,keep up the good work as long as you write read.As long as you recite poetry we listen.
എന്തും മറ്റുമതങ്ങളെ പറയാം. നമ്മൾ ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുകാരുതേ
സാരി അച്ചായന്മാർ വിലപിക്കുന്നു. കുരു പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ഇനിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കെ എം മാണി തുടങ്ങിയ വർഗീയവാദികളുമായി ഫ്രാങ്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. ജയ് ഭാരതാംബ
അള്ളാണെ.. പള്ളേല് കത്തികേറുംന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഒരു ആയിരം ആൾക്കാര് വന്നാലും ഞമ്മള് മേണ്ടാന്ന് പറയൂല്ലാ. ഇജ് ഇബടെ ബെറുതെ കുത്തിയിരുന്നോളീന്ന്.. സിനിമാ നടൻ ഇന്നസെന്റ് പറയണമാതിരി, "എല്ലാർക്കും ഇവിടെ താമസിക്കാലോ, നല്ല സ്ഥലല്ലേ"
"it is wise to keep quiet." -The same can be applied in your case too. You don't have to press Andrew for an answer when you don't have an answer for many of your topic. Your answers are always arbitrary. Hitler, Trump, David Duke and some Malayalee pastors have their own Bible and interpretation. And, there are millions of idiots to follow them. America got a jackass in helm as president and he is taking him for a ride. Many right wing Christian pastors and their brain washed stooges are responsible for putting him in that sacred office and making it stinky. A person with common sense knows that nobody can be born without coitus with a woman. But, you guys spread pure lie and say that Jesus is born miraculously. Another thing, is about his resurrection. These are all baseless stories. Probably Jesus knew about his birth and asked a counter question to to disciples when they pointed out his mother by asking, "“Who is my mother, and who are my brothers?”. All your argument must be evidence based.
ത്രിശങ്കു.. പരോക്ഷസൂചന പോലുമില്ലാതെ ഈ പേരിന് പുറകിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചങ്ങാതി.. നിങ്ങളാരാണ്? സ്നേഹിതനോ അതോ പരിചിതനോ? എന്തായാലും WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ആരോ ആണ്; നല്ലവണ്ണം മലയാളം എഴുതാൻ കഴിവുള്ളയാളാണ്; ഒരു മാതിരി മലയാളികളെ നേരിട്ടറിയാവുന്ന ആരോ ആണ്... അറിയാനുള്ള കൗതുകം... പ്രീയ ത്രിശങ്കു... അദൃശ്യനായി നിൽക്കാതെ മുഖംമൂടി മാറ്റി പുറത്ത് വരൂ..
എന്റപേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഹിന കൃത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. അവനവന്റ പാപത്തിന്റ ഫലം നാലിരട്ടിയായി അവനവന്റെ തലമുറകളിലേക്ക്‌ ചെല്ലട്ടെ
Some people, when they have no answer, they start calling names; some others try to change subject of discussion; yet other ‘konjanam kuthum’. I see all these in answer to the question I asked. I can also see the prejudices some have towards me in their comments. I have fair knowledge of the history of First and Second World wars, and also how different empires came to power starting with the Assyrian empire, 1000 years before Christ. Historians know the means each used to come to power. Nowhere in the history of Second World War or Biography of Hitler or Mein Kampf’ the autobiography of Hitler, I remember reading Hitler using Bible to come to power or going to Church regularly or asking for the help of Church members to come to power. He used force and other strategies that the Church doesn’t support to come to power. So I do not know he lift up Bible to come to power. Now, my question is to Andrew. Let him answer. Others it is wise to keep quiet.
പപ്പി!- അപ്പച്ചാ .... റേഷൻ കടയിൽ പോകാതെ അപ്പച്ചൻ ഷാപ്പിൽ പോയതും ഷാപ്പിലെ പെണ്ണിനെ ടച് ചെയ്‌തതും, ഷാപ്പിലെ പെണ്ണ് തീക്കൊള്ളികൊണ്ടു കുത്തിയതും അമ്മച്ചിയോടു പറയരുത്
റിട്ടയർ ആയി ഇരിക്കലും, ലോക്ക്ഡൗണുംകൂടിയാകുമ്പോൾ ചില കിളവന്മാർക്ക് അസുഖം കൂടും . അപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പഴയ കഥകൾ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങും . ഇപ്പോൾ ബൈഡനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, കുറച്ചു കഴിഞ് സ്വന്തം കഥകൾ പറയാൻ തുടങ്ങും. നാറിയ വെപ്പാട്ടികൾക്ക് പണം കൊടുത്തൊതുക്കിയ കഥകൾ . അതുവരെ നമ്മൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ചൂടാകട്ടെ.. ആരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി എണ്ണകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമോ ? ശരിക്ക് മുറുകട്ടെ
well done Santosh,keep up the good work as long as you write read.As long as you recite poetry we listen.
എന്തും മറ്റുമതങ്ങളെ പറയാം. നമ്മൾ ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുകാരുതേ