image
ADVERTISE WITH USWhen people go low morally and looking for some consolation they seek refuge under Trump. Jump boat and work for Biden. He is the next President. Don’t live under illusion created by the worlds number one conman.
എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു
പുരോഹിതരുടെ വജ്രായുധം ആണ് കുമ്പസാരം. കൂദാശാകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കൂദാശ. കുമ്പാസ്സരം വെച്ച് സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവരേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് അവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ. പള്ളിപൊതുയോഗങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെയും കണക്കു ചോദിക്കുന്നവരെയും നിശബ്ദമാക്കുന്നതു ഈ വജ്രായുധം കൊണ്ടാണ്. ഫ്രാൻ‌സിൽ പോകാനൊക്കെ പറയുന്നവരും തല വെട്ടിയവരും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ്. അവസ്സരം കിട്ടിയാൽ ജോസഫ് മാഷിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തപോലെ ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവർ. സ്വന്തം മകളുടെ പുരോഹിത ഗർഭത്തെ വരെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയുള്ളവർ. സഹതാപം മാത്രം.
Yesterday I gave a short list of reasons why I support Mr. Trump. Today I will give you my reasons why I do not support Mr. Biden. I am not trying to influence you in any way shape or form. I do not have any political affiliation. However, we have an obligation to look at the facts and make our own decisions. So, here are the reasons: 1. Mr.Biden cannot be trusted to run this country because he does not have a sharp mind. He is a very confused individual. Recently he said he was running for the senate. Then he said he was running against George (I guess he was thinking about George Bush) Hey Mr. Biden , Mr. Bush was the president a few years ago. You are running against Mr. Trump. 2. He does not know how to spell “respect”. When asked about his favorite song, he said it was Aretha Franklin’s “ RESPECK”😀.We all can make mistakes in spelling. But when you are running for an important position in the world, you cannot make silly mistakes. 3. I like to see a person running on the basis of their accomplishments and not on the opponent's weaknesses. This person was in politics for 47 years. His accomplishments in these 47 years are far below than Mr. Trump ‘s four years.(You can do your own research to see the facts) 4. Mr. Biden is very corrupt. Because of this he cannot deal with other countries. He abused his power while he was the Vice President to help his son gain an important position in Ukraine. Hunter Biden did not have the qualifications to be in that position. (You can do the research on this and also about his involvement with Russia and China). 5. Mr. Biden was not smart to pick a better qualified vice presidential candidate. Kamala Harris called Mr. Biden “Racist “ during the Democratic convention. Either he forgot about that or accepted the fact that he is a “Racist”. If he is not a racist, then Kamala Harris is a liar. I wouldn’t recommend a “Racist/Liar” duo as the leaders of this great nation. 6. Mr.Biden has lied several times in the matters of “Fracking “ (Do your research for other similar incidents) 7. While he was the Vice President, Obama/Biden could not establish any peace treaty with the middle eastern countries. They threatened Syria with some “redlines” Eventually they faded away without any significance. 8. The Obama/Biden Administration apologized for “America’s mistakes “ to foreign countries. 9. When the corona virus appeared on US soil, Mr. Biden blamed it on the President. When the president stopped all traffic from China, he criticized that saying it is xenophobic. 10. Mr. Biden said he would make the mask wearing “mandatory “. Though the concept is good, no one can enforce it . People should be given the facts and choices. It is up to you and me to make that decision. If you don’t use the right choice, you will pay a big price. A smaller car is more dangerous in an accident than a bigger car. Are we going to ban all small cars? 11. During the recent incidents with the killing of some black folks by the police, It was completely taken out of context and made a “black and white” issue. No one bothered to find the reasons why the police acted that way. When you break the law , police will interfere. That is their job. Sometimes they can make mistakes like you and me. “Defunding the police “ is not the solution. 12. Mr. Biden took the opportunity to console the families of these people.(Basically kissing the butts). He angered many blacks with several statements. These kind of “Sugar-coated “ words are not going to convince anyone that he is sincere. Only an idiot will believe that. 13. Although Mr. Biden is a catholic, because of his political affiliation to democratic party, he favors abortion (killing babies who have no voice) Their term for this process is “pro choice”. His running mate is also advocating pro choice. 14. Democrats are using deceptive practices. For example, Dr. Bill Bledsoe was a constitutional party candidate for the US Senate in South Carolina. But he dropped out a month ago. But his name is still on the ballot. So the democratic senatorial candidate is still running ads about Dr. Bledsoe. The idea is to mislead the voters so that the votes can be split between Dr. Bledsoe and Lindsey Graham (republican candidate for the senate) in South Carolina. This is wrong. This does not bother the Democrats. To them the “ end justifies the means”. 15. Democrats tried everything to block the confirmation of Amy Garrett without success.None of the Democratic senators supported Amy, in contrast during the confirmation of Sonia Sotomayor (a democrat) 25 republican senators supported her. Do you see the difference between today’s two major parties? 16. The Looting. riots and and the chaos that followed under the Democratic leadership -all tell us one thing - they do not care about America or the citizens of this country. I hope I have presented my points with an open mind. I realize it is unrealistic to expect perfection in people or parties. But It is our responsibility to use our commonsense.
Writer of this article just want to get cheap photo publicity handling a matter with half baked knowledge. Shameful.
ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളും.അതിന് വ്യാജ ക്രിസ്ത്യീയ നാമധാരികളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല.ഉപദേശിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ചെന്നാട്ടെ.ഉപദേശിച്ച് കഴിഞ് കഴുത്തിനു മുകളിൽ തല ഉണ്ടായാൽ നന്ന്.
2 - 3 പേര് കൂടി ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് വൈറലാക്കിയത്രേ ....തോക്കു മുതൽ കാലാവസ്ഥ വരെ . ഇപ്രാവശ്യത്തെ തണുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കുമോ സാറേ .. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സാറുമ്മാർ പറയുംപോലെ പറ്റൂ ..അല്ലെ സാറേ .. എന്റെ വയറുകടിക്കാരാ തള്ളുമ്പോൾ ഒരു മയത്തിന് തള്ളണ്ടേ..
ഒരു നേരം നൂറ് പേരെ ഊട്ടാൻ ആവില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അന്നം നൽകുക.. അതിനേക്കാൾ പുണ്യം വേറൊന്നുമില്ല- നാരദന്‍
ക്രിസ്തിയാനി ആയി ജീവിച്ചാൽ കുമ്പസാരിക്കണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പേരിൽ മാത്രം കൃസ്തിയാനി ആയി ജീവിക്കുമ്പോൾ ആണ് കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾ ചെയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കുറ്റം/ പാപം ചെയ്താൽ അതിന് കുമ്പസാരം പരിഹാരമല്ല. പാപം ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല. എന്ത് പാപം ചെയ്താലും കുമ്പസരിച്ചാൽ പരിഹാരം കിട്ടും എന്ന വിശ്വസം ആണ് വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം. ഇത്തരം പാപികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ മാത്രമേ സഭക്കും, കുപ്പായക്കാർക്കും ഉപജീവനം നടക്കുകയുള്ളു. ' പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു' എന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന പാപിക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഇല്ല. -andrew
Trump Republicans and Trump Christians are evil and lack thinking capability. Try to avoid them. They are undrmining the Kingdom of heaven Jesus preached. These people belong to a cult like Jim Jone’s and David Koresh’s . We know where they are heading towards. Republican Party is destroyed by them and now they are working on destroying the gospel of Jesus. ( by the by Jesus was a good tacher and a good leader, He dreamed about a society inclusive of all type of people) . Trump was the theif on the cross refused to repent. This is his reincarnation.
When people go low morally and looking for some consolation they seek refuge under Trump. Jump boat and work for Biden. He is the next President. Don’t live under illusion created by the worlds number one conman.
എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു
പുരോഹിതരുടെ വജ്രായുധം ആണ് കുമ്പസാരം. കൂദാശാകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കൂദാശ. കുമ്പാസ്സരം വെച്ച് സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവരേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് അവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ. പള്ളിപൊതുയോഗങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെയും കണക്കു ചോദിക്കുന്നവരെയും നിശബ്ദമാക്കുന്നതു ഈ വജ്രായുധം കൊണ്ടാണ്. ഫ്രാൻ‌സിൽ പോകാനൊക്കെ പറയുന്നവരും തല വെട്ടിയവരും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ്. അവസ്സരം കിട്ടിയാൽ ജോസഫ് മാഷിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തപോലെ ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവർ. സ്വന്തം മകളുടെ പുരോഹിത ഗർഭത്തെ വരെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയുള്ളവർ. സഹതാപം മാത്രം.
Yesterday I gave a short list of reasons why I support Mr. Trump. Today I will give you my reasons why I do not support Mr. Biden. I am not trying to influence you in any way shape or form. I do not have any political affiliation. However, we have an obligation to look at the facts and make our own decisions. So, here are the reasons: 1. Mr.Biden cannot be trusted to run this country because he does not have a sharp mind. He is a very confused individual. Recently he said he was running for the senate. Then he said he was running against George (I guess he was thinking about George Bush) Hey Mr. Biden , Mr. Bush was the president a few years ago. You are running against Mr. Trump. 2. He does not know how to spell “respect”. When asked about his favorite song, he said it was Aretha Franklin’s “ RESPECK”😀.We all can make mistakes in spelling. But when you are running for an important position in the world, you cannot make silly mistakes. 3. I like to see a person running on the basis of their accomplishments and not on the opponent's weaknesses. This person was in politics for 47 years. His accomplishments in these 47 years are far below than Mr. Trump ‘s four years.(You can do your own research to see the facts) 4. Mr. Biden is very corrupt. Because of this he cannot deal with other countries. He abused his power while he was the Vice President to help his son gain an important position in Ukraine. Hunter Biden did not have the qualifications to be in that position. (You can do the research on this and also about his involvement with Russia and China). 5. Mr. Biden was not smart to pick a better qualified vice presidential candidate. Kamala Harris called Mr. Biden “Racist “ during the Democratic convention. Either he forgot about that or accepted the fact that he is a “Racist”. If he is not a racist, then Kamala Harris is a liar. I wouldn’t recommend a “Racist/Liar” duo as the leaders of this great nation. 6. Mr.Biden has lied several times in the matters of “Fracking “ (Do your research for other similar incidents) 7. While he was the Vice President, Obama/Biden could not establish any peace treaty with the middle eastern countries. They threatened Syria with some “redlines” Eventually they faded away without any significance. 8. The Obama/Biden Administration apologized for “America’s mistakes “ to foreign countries. 9. When the corona virus appeared on US soil, Mr. Biden blamed it on the President. When the president stopped all traffic from China, he criticized that saying it is xenophobic. 10. Mr. Biden said he would make the mask wearing “mandatory “. Though the concept is good, no one can enforce it . People should be given the facts and choices. It is up to you and me to make that decision. If you don’t use the right choice, you will pay a big price. A smaller car is more dangerous in an accident than a bigger car. Are we going to ban all small cars? 11. During the recent incidents with the killing of some black folks by the police, It was completely taken out of context and made a “black and white” issue. No one bothered to find the reasons why the police acted that way. When you break the law , police will interfere. That is their job. Sometimes they can make mistakes like you and me. “Defunding the police “ is not the solution. 12. Mr. Biden took the opportunity to console the families of these people.(Basically kissing the butts). He angered many blacks with several statements. These kind of “Sugar-coated “ words are not going to convince anyone that he is sincere. Only an idiot will believe that. 13. Although Mr. Biden is a catholic, because of his political affiliation to democratic party, he favors abortion (killing babies who have no voice) Their term for this process is “pro choice”. His running mate is also advocating pro choice. 14. Democrats are using deceptive practices. For example, Dr. Bill Bledsoe was a constitutional party candidate for the US Senate in South Carolina. But he dropped out a month ago. But his name is still on the ballot. So the democratic senatorial candidate is still running ads about Dr. Bledsoe. The idea is to mislead the voters so that the votes can be split between Dr. Bledsoe and Lindsey Graham (republican candidate for the senate) in South Carolina. This is wrong. This does not bother the Democrats. To them the “ end justifies the means”. 15. Democrats tried everything to block the confirmation of Amy Garrett without success.None of the Democratic senators supported Amy, in contrast during the confirmation of Sonia Sotomayor (a democrat) 25 republican senators supported her. Do you see the difference between today’s two major parties? 16. The Looting. riots and and the chaos that followed under the Democratic leadership -all tell us one thing - they do not care about America or the citizens of this country. I hope I have presented my points with an open mind. I realize it is unrealistic to expect perfection in people or parties. But It is our responsibility to use our commonsense.
Writer of this article just want to get cheap photo publicity handling a matter with half baked knowledge. Shameful.
ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളും.അതിന് വ്യാജ ക്രിസ്ത്യീയ നാമധാരികളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല.ഉപദേശിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ചെന്നാട്ടെ.ഉപദേശിച്ച് കഴിഞ് കഴുത്തിനു മുകളിൽ തല ഉണ്ടായാൽ നന്ന്.
2 - 3 പേര് കൂടി ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് വൈറലാക്കിയത്രേ ....തോക്കു മുതൽ കാലാവസ്ഥ വരെ . ഇപ്രാവശ്യത്തെ തണുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കുമോ സാറേ .. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സാറുമ്മാർ പറയുംപോലെ പറ്റൂ ..അല്ലെ സാറേ .. എന്റെ വയറുകടിക്കാരാ തള്ളുമ്പോൾ ഒരു മയത്തിന് തള്ളണ്ടേ..
ഒരു നേരം നൂറ് പേരെ ഊട്ടാൻ ആവില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അന്നം നൽകുക.. അതിനേക്കാൾ പുണ്യം വേറൊന്നുമില്ല- നാരദന്‍
ക്രിസ്തിയാനി ആയി ജീവിച്ചാൽ കുമ്പസാരിക്കണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പേരിൽ മാത്രം കൃസ്തിയാനി ആയി ജീവിക്കുമ്പോൾ ആണ് കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾ ചെയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കുറ്റം/ പാപം ചെയ്താൽ അതിന് കുമ്പസാരം പരിഹാരമല്ല. പാപം ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല. എന്ത് പാപം ചെയ്താലും കുമ്പസരിച്ചാൽ പരിഹാരം കിട്ടും എന്ന വിശ്വസം ആണ് വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം. ഇത്തരം പാപികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ മാത്രമേ സഭക്കും, കുപ്പായക്കാർക്കും ഉപജീവനം നടക്കുകയുള്ളു. ' പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു' എന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന പാപിക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഇല്ല. -andrew
Trump Republicans and Trump Christians are evil and lack thinking capability. Try to avoid them. They are undrmining the Kingdom of heaven Jesus preached. These people belong to a cult like Jim Jone’s and David Koresh’s . We know where they are heading towards. Republican Party is destroyed by them and now they are working on destroying the gospel of Jesus. ( by the by Jesus was a good tacher and a good leader, He dreamed about a society inclusive of all type of people) . Trump was the theif on the cross refused to repent. This is his reincarnation.