image
ADVERTISE WITH US


image
മിക്കവാറും ജയിലിൽ ആയിരിക്കും . 61 cases in NY. One Rape case with DNA evidence, Bank fraud, Senate conviction, disqualification.
പോത്തിന് സത്യവും അറിയാൻ വയ്യ വേദവും അറിഞ്ഞുകൂടാ . ടിപ്പിക്കൽ ട്രംപ്ലിക്കൻസ് . ഏറ്റവും വലിയ പോത്താണ് 'വേദ' പുസ്തകം തലതിരിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നത് . കുറെ പോത്തുകുട്ടന്മാർ ഈ മലായാളിയിൽ കിടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് . കുറെയെണ്ണം കൈപ്പിറ്റോൾ ഹില്ലിൽ കൊമ്പൊക്കെ വച്ച് നിന്ന് അമറുന്ന കണ്ടു. മെയിറ്റിങ് സായത്തു കരയുന്നപോലത്തെ ഒരു പോത്തച്ചൻ സ്റ്റൈൽ അമറിച്ച . എന്റെ അയല്വക്കകാരി അമ്മിണി പറഞ്ഞു 'അത് അസുഖം വേറെയാണെന്ന് . ഞാൻ അമ്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പശുവിന്റെ പേരാ . നിങ്ങൾ തെറ്റു ധരിച്ചെന്നെനിക്കറിയാം. പോത്തിന്റെ ആയാലും കാളയുടെ ആയാലും മൃഗങ്ങൾക്ക് അറിയാം .
If you are democrat, then there is hope. There are some Trumplicans crept in. Be careful. They are like Ted cruz and Josh Hawley. They will stab you from the back. Spray some pesticide.
പോത്തിന്റെ ചെവിയിൽ എന്തിനാണ് ആൻഡ്രൂ സത്യം ഓതുന്നെ? പൊങ്ങൻ ട്രമ്പൻ മലയാളികൾ കാലു നക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ? നേതാവ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിലൂട സ്ഥലം വിട്ടൂ. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് പണിയായി. ഫ്ലോറിഡയിലെ 'മാറാലയിലാണ് ' താമസം. ഇനി 'ചീറ്റ്' ചെയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഫോണിൽ കൂടി നുണയടിക്കാൻ തുടങ്ങും . പച്ചവെള്ളത്തിന് തീ പിടിക്കുന്ന നുണ . സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് ന്യുയോർക്കിലേക്ക് വീട് . അവിടെ ട്രമ്പന്റെ ബന്ധുക്കളായ മലയാളി ക്രിസ്തു ഭക്തന്മാർ ഉണ്ടല്ലോ . അബ്രാഹമിന്റെയും , ഇസാക്കിന്റെയും, യാക്കോബിന്റെയും മടിയിൽ ഇരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മെമ്പർ. പിന്നെ കണക്കപിള്ള . എല്ലാം കൂടി ട്രംപ് ടവറിൽ താമസിക്കട്ടെ. ഇവാങ്കയുടെ പുറം ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. വേണെങ്കിൽ മലിന യുടെയും . എവിടെ നിന്നാടാ ആ കോഴിക്കോട് കാരൻ പറയുന്നതുപോലെ ഈ 'മയി (എന്റെ ) രേ (പ്രിയപ്പെട്ട) കൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നത് ? മെക്സിക്കോവഴി ഇക്കരെ കേറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന്മാർക്ക് 'മതില് കെട്ടണം " പോലും . ആട്ടിൻ കുട്ടി കടിക്കാൻ വന്നെന്ന് ചെന്നായ് പറയുന്നതുപോലെയുണ്ട്.
നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സത്യം ഉണ്ട്. ക്യാപ്പിറ്റോൾ തകർക്കാൻ പോയവർ വെറും പ്രധിഷേധകർ അല്ല. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ട്രംപ് പരാജയപ്പെടും എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആണ്. ക്യാപ്പിറ്റൽ തകർക്കുന്നത് അവർ പരാജയപെട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ നാൻസി പെലോസിയെ വെട്ടി നുറുക്കുമായിരുന്നു, പെൻസിനെയും മിച് മക്കോളിനിയെയും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകളെയും കൊല്ലുമായിരുന്നു. കാത്തിരിക്കൂ കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ പുറകെ വരും. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആരും ആരെയും ന്യായികരിക്കരുത്. ന്യായികരിക്കുന്നവർ ഒന്നുകിൽ സത്യം അറിയാത്തവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര വാദികളുടെ കൂടെയാണ്. -ആൻഡ്രു
Biden is going to be the President of all Americans, except the 75 million people who voted for Trump.
Hoping for the very BEST... But പുതിയ കപ്പിത്താന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ, ഉള്ളതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയാണെങ്കിൽ... ഒരു വരവ് കൂടി വരേണ്ടി വരും
Biden and his party supported and funded burning of businesses and cities by BLM and ANTIFA in 2020. They called it peaceful protest. Biden's speech is mostly copied from JFK speech. A lot of it is the usual call for unity by a newly elected president.
The best 12 synonyms for pariah, including: leper, outcast, one in disgrace, undesirable, untouchable, castaway, , sub-humans, un- civilized, nonhuman, ...
Hours before his departure of trump, House Speaker Nancy Pelosi appeared for an interview on MSNBC said that Trump could be an accessory to murder for fueling the deadly riots at the U.S. Capitol. MAGA Fan Who Bragged About Storming The Senate Chamber Arrested.

മിക്കവാറും ജയിലിൽ ആയിരിക്കും . 61 cases in NY. One Rape case with DNA evidence, Bank fraud, Senate conviction, disqualification.
പോത്തിന് സത്യവും അറിയാൻ വയ്യ വേദവും അറിഞ്ഞുകൂടാ . ടിപ്പിക്കൽ ട്രംപ്ലിക്കൻസ് . ഏറ്റവും വലിയ പോത്താണ് 'വേദ' പുസ്തകം തലതിരിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നത് . കുറെ പോത്തുകുട്ടന്മാർ ഈ മലായാളിയിൽ കിടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് . കുറെയെണ്ണം കൈപ്പിറ്റോൾ ഹില്ലിൽ കൊമ്പൊക്കെ വച്ച് നിന്ന് അമറുന്ന കണ്ടു. മെയിറ്റിങ് സായത്തു കരയുന്നപോലത്തെ ഒരു പോത്തച്ചൻ സ്റ്റൈൽ അമറിച്ച . എന്റെ അയല്വക്കകാരി അമ്മിണി പറഞ്ഞു 'അത് അസുഖം വേറെയാണെന്ന് . ഞാൻ അമ്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പശുവിന്റെ പേരാ . നിങ്ങൾ തെറ്റു ധരിച്ചെന്നെനിക്കറിയാം. പോത്തിന്റെ ആയാലും കാളയുടെ ആയാലും മൃഗങ്ങൾക്ക് അറിയാം .
If you are democrat, then there is hope. There are some Trumplicans crept in. Be careful. They are like Ted cruz and Josh Hawley. They will stab you from the back. Spray some pesticide.
പോത്തിന്റെ ചെവിയിൽ എന്തിനാണ് ആൻഡ്രൂ സത്യം ഓതുന്നെ? പൊങ്ങൻ ട്രമ്പൻ മലയാളികൾ കാലു നക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ? നേതാവ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിലൂട സ്ഥലം വിട്ടൂ. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് പണിയായി. ഫ്ലോറിഡയിലെ 'മാറാലയിലാണ് ' താമസം. ഇനി 'ചീറ്റ്' ചെയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഫോണിൽ കൂടി നുണയടിക്കാൻ തുടങ്ങും . പച്ചവെള്ളത്തിന് തീ പിടിക്കുന്ന നുണ . സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് ന്യുയോർക്കിലേക്ക് വീട് . അവിടെ ട്രമ്പന്റെ ബന്ധുക്കളായ മലയാളി ക്രിസ്തു ഭക്തന്മാർ ഉണ്ടല്ലോ . അബ്രാഹമിന്റെയും , ഇസാക്കിന്റെയും, യാക്കോബിന്റെയും മടിയിൽ ഇരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മെമ്പർ. പിന്നെ കണക്കപിള്ള . എല്ലാം കൂടി ട്രംപ് ടവറിൽ താമസിക്കട്ടെ. ഇവാങ്കയുടെ പുറം ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. വേണെങ്കിൽ മലിന യുടെയും . എവിടെ നിന്നാടാ ആ കോഴിക്കോട് കാരൻ പറയുന്നതുപോലെ ഈ 'മയി (എന്റെ ) രേ (പ്രിയപ്പെട്ട) കൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നത് ? മെക്സിക്കോവഴി ഇക്കരെ കേറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന്മാർക്ക് 'മതില് കെട്ടണം " പോലും . ആട്ടിൻ കുട്ടി കടിക്കാൻ വന്നെന്ന് ചെന്നായ് പറയുന്നതുപോലെയുണ്ട്.
നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സത്യം ഉണ്ട്. ക്യാപ്പിറ്റോൾ തകർക്കാൻ പോയവർ വെറും പ്രധിഷേധകർ അല്ല. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ട്രംപ് പരാജയപ്പെടും എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആണ്. ക്യാപ്പിറ്റൽ തകർക്കുന്നത് അവർ പരാജയപെട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ നാൻസി പെലോസിയെ വെട്ടി നുറുക്കുമായിരുന്നു, പെൻസിനെയും മിച് മക്കോളിനിയെയും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകളെയും കൊല്ലുമായിരുന്നു. കാത്തിരിക്കൂ കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ പുറകെ വരും. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആരും ആരെയും ന്യായികരിക്കരുത്. ന്യായികരിക്കുന്നവർ ഒന്നുകിൽ സത്യം അറിയാത്തവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര വാദികളുടെ കൂടെയാണ്. -ആൻഡ്രു
Biden is going to be the President of all Americans, except the 75 million people who voted for Trump.
Hoping for the very BEST... But പുതിയ കപ്പിത്താന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ, ഉള്ളതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയാണെങ്കിൽ... ഒരു വരവ് കൂടി വരേണ്ടി വരും
Biden and his party supported and funded burning of businesses and cities by BLM and ANTIFA in 2020. They called it peaceful protest. Biden's speech is mostly copied from JFK speech. A lot of it is the usual call for unity by a newly elected president.
The best 12 synonyms for pariah, including: leper, outcast, one in disgrace, undesirable, untouchable, castaway, , sub-humans, un- civilized, nonhuman, ...
Hours before his departure of trump, House Speaker Nancy Pelosi appeared for an interview on MSNBC said that Trump could be an accessory to murder for fueling the deadly riots at the U.S. Capitol. MAGA Fan Who Bragged About Storming The Senate Chamber Arrested.