image
ADVERTISE WITH US


image
സാറേ നമോവാകം!!. ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾക്ക് താഴെ bibliography കൊടുക്കണമെന്നില്ലേ? മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ രാജു തോമസ് സാറും വിദ്യാധരൻ മാഷും ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുമെന്നു കാത്തിരിക്കാം.
My comments are based on the comments I read. I don't see the connection between Ninan Mathulla's book on Revelation and people like Joel Osteen, K.P.Yohannan, Jim Jones and David Koresh. I feel ashamed of the people who make baseless comments. We have to appreciate the effort anyone makes in writing and publishing a book. I appreciate Mathulla's efforts. I will not comment on the subject, content or style without reading the book. Best wishes!
Trump's plant in the DOJ was barred from the building after she harassed staff for evidence of election fraud, report says Bill Bostock 4 hours ago A photo showing Heidi Stirrup while serving as deputy assistant secretary for policy at the US Administration for Children & Families. Heidi Stirrup. US Administration for Children & Families. The White House's mole at the Justice Department was ousted after pressuring staff for evidence of electoral fraud, three sources told The Associated Press. Heidi Stirrup was placed in the department as a White House liaison in September. She was one of several Trump loyalists sent to monitor government departments. Stirrup was barred from entering the building after officials "learned of her efforts to collect insider information about ongoing cases and the department's work on election fraud," the AP reported, citing the three people. President Donald Trump's team has filed several lawsuits challenging the election result, which he has falsely claimed is fraudulent, but those efforts are failing. Attorney General Bill Barr said on Tuesday that the Justice Department and the FBI found no evidence to validate the president's claims.
Trump is worried that he may be prosecuted in New York after he leaves office. In a 46-minute speech on Wednesday,Impeached Donald Trump openly expressed concerns about facing prosecution for state crimes upon leaving office. "Now I hear that these same people that failed to get me in Washington have sent every piece of information to New York so that they can try to get me there," he said. Trump cannot pardon himself, so he lashed out at investigators before, but Wednesday marked a departure in how much he had revealed about his fears. "They want to take not me but us down," Trump said. "And we can never let them do that." Will he escape to Russisa? His wife is leaving him. He is supposed to go to Florida. I am planning to be with him. But if he escape in a Russian yachat, what will happen to me.
Remember trump's slogan -Lock her UP. Yes 36 of his associates are under investigation, some are in Jail. Guess who is next: Ivanka Trump Might Be Going From D.C. To Jail. was deposed as part of an investigation by the Washington, D.C. attorney general’s office into a misuse of inauguration funds by the Presidential Inauguration Committee (PIC). The attorney general’s office sued the Trump Organization and the PIC in January, alleging that the organization violated its status as a nonprofit by misusing more than $1 million in funds and “grossly overpaying” the Trump Hotel for event space for the 2017 presidential inauguration. Karma is in action.
DOJ Reportedly Probed Associates Of Trump, Kushner In Suspected Pardon Scheme. investigation into a suspected White House bribery-for-pardon scheme scrutinized the roles of a top fundraiser for Donald Trump and a lawyer for his son-in-law, Jared Kushner, The New York Times reported Thursday. Court documents unsealed Tuesday by a federal judge revealed the Justice Department was investigating the matter as recently as August. No individuals were named in the heavily redacted documents, which indicated parties involved may have secretly lobbied senior White House officials for clemency in exchange for bribes. The investigation concerned efforts by Abbe Lowell, an attorney for Kushner, and Elliot Broidy, a Trump campaign fundraiser, two people familiar with the inquiry told The Times. Broidy pleaded guilty in October to a charge related to a different effort to lobby the Trump administration.
Donald Trump and Jared Kushner receive $3.65m in PPP loan money intended for small businesses, Real estate properties owned by Donald Trump and his son-in-law Jared Kushner received $3.65m of loan money through the Paycheck Protection Program (PPP), according to an analysis by NBC News.
Hello, Christian, I accept you as I accept Jesus Christ!
ചൈന വൈറസിനെ ത്രിണവല്ഗണിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതി കുടുംബത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നതു ശരിയായ നടപിടിയല്ല. 74 മില്യൺ ഒരു തട്ടിപ്പില്ലാത്ത വോട്ടു കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത നാലു വർഷം കൂടി ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഡിസംബർ 14 നു ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഇതു തെളിയിക്കും.
ഇവന്മാർ മിക്കവരും ആർ.എസ.എസുകാരും ക്രിസ്ത്യൻ വിരോധികളുമാണ്. ഇവിടത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത് ദ്രോഹമാകും. ഹിന്ദു വർഗീയക്കാർക്ക് അമേരിക്കയുടെ വിസയും ഗ്രീൻ കാർഡും വേണം. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നക്കാപ്പിച്ച പോലും ചെല്ലാൻ പാടില്ല. ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ശക്തമായി തുറന്നു കാട്ടണം.
സാറേ നമോവാകം!!. ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾക്ക് താഴെ bibliography കൊടുക്കണമെന്നില്ലേ? മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ രാജു തോമസ് സാറും വിദ്യാധരൻ മാഷും ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുമെന്നു കാത്തിരിക്കാം.
My comments are based on the comments I read. I don't see the connection between Ninan Mathulla's book on Revelation and people like Joel Osteen, K.P.Yohannan, Jim Jones and David Koresh. I feel ashamed of the people who make baseless comments. We have to appreciate the effort anyone makes in writing and publishing a book. I appreciate Mathulla's efforts. I will not comment on the subject, content or style without reading the book. Best wishes!
Trump's plant in the DOJ was barred from the building after she harassed staff for evidence of election fraud, report says Bill Bostock 4 hours ago A photo showing Heidi Stirrup while serving as deputy assistant secretary for policy at the US Administration for Children & Families. Heidi Stirrup. US Administration for Children & Families. The White House's mole at the Justice Department was ousted after pressuring staff for evidence of electoral fraud, three sources told The Associated Press. Heidi Stirrup was placed in the department as a White House liaison in September. She was one of several Trump loyalists sent to monitor government departments. Stirrup was barred from entering the building after officials "learned of her efforts to collect insider information about ongoing cases and the department's work on election fraud," the AP reported, citing the three people. President Donald Trump's team has filed several lawsuits challenging the election result, which he has falsely claimed is fraudulent, but those efforts are failing. Attorney General Bill Barr said on Tuesday that the Justice Department and the FBI found no evidence to validate the president's claims.
Trump is worried that he may be prosecuted in New York after he leaves office. In a 46-minute speech on Wednesday,Impeached Donald Trump openly expressed concerns about facing prosecution for state crimes upon leaving office. "Now I hear that these same people that failed to get me in Washington have sent every piece of information to New York so that they can try to get me there," he said. Trump cannot pardon himself, so he lashed out at investigators before, but Wednesday marked a departure in how much he had revealed about his fears. "They want to take not me but us down," Trump said. "And we can never let them do that." Will he escape to Russisa? His wife is leaving him. He is supposed to go to Florida. I am planning to be with him. But if he escape in a Russian yachat, what will happen to me.
Remember trump's slogan -Lock her UP. Yes 36 of his associates are under investigation, some are in Jail. Guess who is next: Ivanka Trump Might Be Going From D.C. To Jail. was deposed as part of an investigation by the Washington, D.C. attorney general’s office into a misuse of inauguration funds by the Presidential Inauguration Committee (PIC). The attorney general’s office sued the Trump Organization and the PIC in January, alleging that the organization violated its status as a nonprofit by misusing more than $1 million in funds and “grossly overpaying” the Trump Hotel for event space for the 2017 presidential inauguration. Karma is in action.
DOJ Reportedly Probed Associates Of Trump, Kushner In Suspected Pardon Scheme. investigation into a suspected White House bribery-for-pardon scheme scrutinized the roles of a top fundraiser for Donald Trump and a lawyer for his son-in-law, Jared Kushner, The New York Times reported Thursday. Court documents unsealed Tuesday by a federal judge revealed the Justice Department was investigating the matter as recently as August. No individuals were named in the heavily redacted documents, which indicated parties involved may have secretly lobbied senior White House officials for clemency in exchange for bribes. The investigation concerned efforts by Abbe Lowell, an attorney for Kushner, and Elliot Broidy, a Trump campaign fundraiser, two people familiar with the inquiry told The Times. Broidy pleaded guilty in October to a charge related to a different effort to lobby the Trump administration.
Donald Trump and Jared Kushner receive $3.65m in PPP loan money intended for small businesses, Real estate properties owned by Donald Trump and his son-in-law Jared Kushner received $3.65m of loan money through the Paycheck Protection Program (PPP), according to an analysis by NBC News.
Hello, Christian, I accept you as I accept Jesus Christ!
ചൈന വൈറസിനെ ത്രിണവല്ഗണിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതി കുടുംബത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നതു ശരിയായ നടപിടിയല്ല. 74 മില്യൺ ഒരു തട്ടിപ്പില്ലാത്ത വോട്ടു കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത നാലു വർഷം കൂടി ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഡിസംബർ 14 നു ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഇതു തെളിയിക്കും.
ഇവന്മാർ മിക്കവരും ആർ.എസ.എസുകാരും ക്രിസ്ത്യൻ വിരോധികളുമാണ്. ഇവിടത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത് ദ്രോഹമാകും. ഹിന്ദു വർഗീയക്കാർക്ക് അമേരിക്കയുടെ വിസയും ഗ്രീൻ കാർഡും വേണം. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നക്കാപ്പിച്ച പോലും ചെല്ലാൻ പാടില്ല. ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ശക്തമായി തുറന്നു കാട്ടണം.