image
ADVERTISE WITH USചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മുൻകൂർ സിൽബന്ദികളെ നിച്ചയച്ചിരുന്നു. അവരുടെ 99 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും വിഡ്ഢി ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയും അവരുടെ ഓപ്പണിങ് Statement ഇൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനു ഓരോ ചോദ്യക്കാർ അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞുo, repeat ചെയ്‌തു സമയം കളഞ്ഞു. ഉദാഹരണം ഫോമയെ ശക്തി പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? കൺവെൻഷൻ മാത്രമാണോ അജണ്ട? എല്ലാറ്റിനും ആദ്യമേ തന്നെ ഉത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നതാണ് . പിന്നെയും ഇത്തരം സ്‌റ്റുപിഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരോരുത്തരോട്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി മർമ്മം നോക്കിയാണ്, കവർ ചെയ്യാത്ത ഏരിയ നോക്കിയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് . ചുമ്മാ ചോദിക്കാനായി മാത്രം വിഡ്‌ഢി ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത്. വസ്‌തുത വിരുദ്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ വേറെയും. ഉദാഹരണം റോചെസ്റ്റർ ഫൊക്കാനാ കോൺവെൻഷനിൽ പതിനായിരം പേർ വന്നു. ഈ കണക്കേ തെറ്റു. സത്യത്തിൽ ഇതിൽ പകുതി 5000 പേർ വന്നു. അതിൽ തന്നെ പകുതിയും അതിൻറെ അതിഥി സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾവന്ന കൺവെൻഷൻ അതു മാത്രമാണു ശരി. എന്നാലും ഇന്ന് അതുമായി compare നടത്തുന്നതു ശരിയല്ല. കാരണം. ആ ഫൊക്കാനാ ഇന്നു ഫോമാ - ഫൊക്കാന ഇന്നു രണ്ടായിരിക്കുന്നു. അന്നില്ലതിരുന്ന പള്ളിക്കാർ അമ്പലക്കാർ എല്ലാവരും ഇന്നു കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നു. ഇതൊന്നും ചോദ്യക്കാർ ഓർത്തില്ലേ? ഉത്തരം കൊടുത്തവർ ഓർത്തില്ലേ? എങ്ങിനെ ഈ മീറ്റ് ദി ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഫോറത്തിൽ ഒത്തിരി അപാകതൽ. എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ നടത്തിയതിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ
We need selfless people like him as leaders not the politicians who misguide and steal all the time.
Most of them are in comma . We need to inject disinfectent through their back door and wake them up. Americans are dying of COVID and these people act like Trump; think that COVID is a hoax. Oh boy ! Oh boy!
ഫോമയും പിരിച്ചുവിടണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു.
The argument goes that following a series of bankruptcies when Trump was around $4bn in debt, Russian criminals effectively bought him, and in return used Trump Tower, in New York, as a “money-laundering cathedral”. Since the 1980s, at least 13 people with proven or suspected Russian mafia links have owned or lived in Trump Tower apartments, or other Trump properties. Some have even conducted criminal operations out of them. https://www.crimeandinvestigation.co.uk/.../the-russian... https://foreignpolicy.com/.../how-russian-money-helped.../
I cannot praise this person, Er. E. Sreedharan, enough! He is a true, capable and loyal Son of India! The best engineer India produced. Wish him good health! To Kerala Government, please do not bring politics into this project.
Why don't we split FOMA so that more people can bear positions such as president secretary, treasurer and committee members etc. We malayalees follow the culture of kerala congress. Keep it up. I hereby suggest new name "comma."
Last Foma Election all Fort Myers vote sold to outside non members. All Fortmyers delegate vote done by someone from california.
This must be a conspiracy by Trump
എൻ്റെ പേരിൽ മെസേജുകൾ പരത്തുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ആ പരിപ്പ് ഈ റീജിയനിൽ എക്കത്തില്ല എബിക്കും എബിയെ സപ്പോർട്ടു ചെയ്യുവർക്കും അത് മനസിലാകും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ആരാണെന്ന് അച്ചായൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ കളിക്കുന്നവൻ ഓർത്താൽ അത് നന്ന്


ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മുൻകൂർ സിൽബന്ദികളെ നിച്ചയച്ചിരുന്നു. അവരുടെ 99 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും വിഡ്ഢി ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയും അവരുടെ ഓപ്പണിങ് Statement ഇൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനു ഓരോ ചോദ്യക്കാർ അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞുo, repeat ചെയ്‌തു സമയം കളഞ്ഞു. ഉദാഹരണം ഫോമയെ ശക്തി പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? കൺവെൻഷൻ മാത്രമാണോ അജണ്ട? എല്ലാറ്റിനും ആദ്യമേ തന്നെ ഉത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നതാണ് . പിന്നെയും ഇത്തരം സ്‌റ്റുപിഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരോരുത്തരോട്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി മർമ്മം നോക്കിയാണ്, കവർ ചെയ്യാത്ത ഏരിയ നോക്കിയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് . ചുമ്മാ ചോദിക്കാനായി മാത്രം വിഡ്‌ഢി ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത്. വസ്‌തുത വിരുദ്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ വേറെയും. ഉദാഹരണം റോചെസ്റ്റർ ഫൊക്കാനാ കോൺവെൻഷനിൽ പതിനായിരം പേർ വന്നു. ഈ കണക്കേ തെറ്റു. സത്യത്തിൽ ഇതിൽ പകുതി 5000 പേർ വന്നു. അതിൽ തന്നെ പകുതിയും അതിൻറെ അതിഥി സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾവന്ന കൺവെൻഷൻ അതു മാത്രമാണു ശരി. എന്നാലും ഇന്ന് അതുമായി compare നടത്തുന്നതു ശരിയല്ല. കാരണം. ആ ഫൊക്കാനാ ഇന്നു ഫോമാ - ഫൊക്കാന ഇന്നു രണ്ടായിരിക്കുന്നു. അന്നില്ലതിരുന്ന പള്ളിക്കാർ അമ്പലക്കാർ എല്ലാവരും ഇന്നു കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നു. ഇതൊന്നും ചോദ്യക്കാർ ഓർത്തില്ലേ? ഉത്തരം കൊടുത്തവർ ഓർത്തില്ലേ? എങ്ങിനെ ഈ മീറ്റ് ദി ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഫോറത്തിൽ ഒത്തിരി അപാകതൽ. എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ നടത്തിയതിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ
We need selfless people like him as leaders not the politicians who misguide and steal all the time.
Most of them are in comma . We need to inject disinfectent through their back door and wake them up. Americans are dying of COVID and these people act like Trump; think that COVID is a hoax. Oh boy ! Oh boy!
ഫോമയും പിരിച്ചുവിടണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു.
The argument goes that following a series of bankruptcies when Trump was around $4bn in debt, Russian criminals effectively bought him, and in return used Trump Tower, in New York, as a “money-laundering cathedral”. Since the 1980s, at least 13 people with proven or suspected Russian mafia links have owned or lived in Trump Tower apartments, or other Trump properties. Some have even conducted criminal operations out of them. https://www.crimeandinvestigation.co.uk/.../the-russian... https://foreignpolicy.com/.../how-russian-money-helped.../
I cannot praise this person, Er. E. Sreedharan, enough! He is a true, capable and loyal Son of India! The best engineer India produced. Wish him good health! To Kerala Government, please do not bring politics into this project.
Why don't we split FOMA so that more people can bear positions such as president secretary, treasurer and committee members etc. We malayalees follow the culture of kerala congress. Keep it up. I hereby suggest new name "comma."
Last Foma Election all Fort Myers vote sold to outside non members. All Fortmyers delegate vote done by someone from california.
This must be a conspiracy by Trump
എൻ്റെ പേരിൽ മെസേജുകൾ പരത്തുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ആ പരിപ്പ് ഈ റീജിയനിൽ എക്കത്തില്ല എബിക്കും എബിയെ സപ്പോർട്ടു ചെയ്യുവർക്കും അത് മനസിലാകും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ആരാണെന്ന് അച്ചായൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ കളിക്കുന്നവൻ ഓർത്താൽ അത് നന്ന്