image
ADVERTISE WITH USബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും രാവും പകലും ഇ-മലയാളിയിൽ ട്രംപിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ല എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടു എല്ലായിടത്തും ഞാൻ എൻറെ നാറ്റം പടർത്തും. വായനക്കാരന് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടേ?
കൊള്ളക്കാർ ഒഴിവാക്കുന്ന കടകൾ: ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള വർക്ക് ബൂട്ട് വിൽക്കുന്ന കടകൾ, പുസ്തക സ്റ്റോറുകൾ, പച്ചക്കറികൾ, പലവ്യഞ്ചനങ്ങൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ. അവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടാ, ബ്രാൻഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി!!! ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളോട് കാണിച്ചു തരുന്നത്? ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ, കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ, വെളിച്ചം ഇരുൾമാറ്റി നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ. നിയമവാഴ്ച, സ്വതന്ത്രമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, രക്ഷിക്കാനായി പോലീസ് എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ശക്തിക്കും വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത നേതാവിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ... വോട്ടുചെയ്യുക ട്രംപിന് വേണ്ടി
രാത്രി ഫിലാഡൽഫിയയിൽ വളരെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം നടന്നു... ചില പൗരന്മാർ സമാധാനപരമായി കൊള്ളയടിക്കുകയും കടകൾ കത്തിക്കുകയും കല്ലുകൾ പോലീസിന് നേരെ എറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണമെന്താ...? പൊലീസിന് നേരെ കത്തിയുമായി വന്ന അക്രമിയെ സ്വയരക്ഷാർത്ഥം പോലീസ് വെടിവെച്ചു!! മുപ്പതിൽ പരം പോലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട്... ബൈഡന് വോട്ട് ചെയ്തു കക്ഷി എങ്ങാനും പ്രസിഡന്റായാൽ... കൊള്ളക്കാരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ വീടായിരിക്കും
Trump is in trouble and there is no use in supporting Trump. So jumped the boat and working for Biden & Harris. Vote for them. I am also apologizing for calling Biden so many bad names like sleepy Joe, man with memory problems, and always insisted to take cognitive test and etc. I supported Trump in 2016 and hopped that he would bring some changes. But he made American presidency to steal American people. I echoed what Trump said and called every News organizations other than Fox, fake. Now I realized that Trump is fake and fraud. Once again I apologize all e-malayalee readers. With love and prayer for Biden & Kamala Harris Boby Varghese
There are some fake democrats writing under different names. They all are one. Readers, do not Trust Democrats. They will destroy you and your children. No morality, no life. Losers Vote Republican . Support Donald Trump.
കേരള സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും വേലിയേറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൾ ദൈവങ്ങളും തങ്ങൾ ന്മാരും സിദ്ധൻമ്മാരും ജോതിഷികളും വാസ്തുകാരും തുടങ്ങി ദിവ്യ രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അരങ്ങു തകർക്കുകയാണ്. യുക്തിചിന്തയും ശാസ്ത്രവ ബോധവും പല ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന കടലാസ് ബിരുദ്ധ ധാരികൾക്കും പോലും ഇല്ല- Chanakyan
Donald J. Trump is waving white flag to Covid-19 I remember... five or six months ago, donald trump said about pandemic Covid-19 “this is war, I’m a wartime president?” Yesterday, donald trump "unconditional surrender" to the COVID-19 pandemic, after White House Chief of Staff Mark Meadows controversially said that the administration is "we are not going to control the pandemic." Donald said i will not be responsible for my actions. Vote Joe Biden and Kamalas Harris in then we will have responsible people in office compared to trash in office now
If Democrats can promise that they won't have any Criminal charges on trump; he is ready to quit. He is not worried about Civil charges because those who win cases against him won't be able to collect much. All his assets are owned by foreign banks. Trump is trying to cut a deal with Democrats.
ഇത്രയ്ക്കു ആവേശം കൊള്ളാൻ ഇത് എന്താണ് വള്ളം (വെള്ളം) കളിയോ ?!
People are sticking with silly things and ignoring serious issues. Can anyone say from their heart that the democratic presidential candidate is mentally and physically fit for the highest position of this country. Those who have watched the final debate can’t ignore his tiredness and weakness.He made several contradictory statement regarding fracking and defunding of police. In reality, he is controlled by radical leftists. He has no voice in his own party even though once he said “I am democratic “.

ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും രാവും പകലും ഇ-മലയാളിയിൽ ട്രംപിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ല എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടു എല്ലായിടത്തും ഞാൻ എൻറെ നാറ്റം പടർത്തും. വായനക്കാരന് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടേ?
കൊള്ളക്കാർ ഒഴിവാക്കുന്ന കടകൾ: ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള വർക്ക് ബൂട്ട് വിൽക്കുന്ന കടകൾ, പുസ്തക സ്റ്റോറുകൾ, പച്ചക്കറികൾ, പലവ്യഞ്ചനങ്ങൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ. അവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടാ, ബ്രാൻഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി!!! ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളോട് കാണിച്ചു തരുന്നത്? ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ, കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ, വെളിച്ചം ഇരുൾമാറ്റി നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ. നിയമവാഴ്ച, സ്വതന്ത്രമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, രക്ഷിക്കാനായി പോലീസ് എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ശക്തിക്കും വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത നേതാവിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ... വോട്ടുചെയ്യുക ട്രംപിന് വേണ്ടി
രാത്രി ഫിലാഡൽഫിയയിൽ വളരെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം നടന്നു... ചില പൗരന്മാർ സമാധാനപരമായി കൊള്ളയടിക്കുകയും കടകൾ കത്തിക്കുകയും കല്ലുകൾ പോലീസിന് നേരെ എറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണമെന്താ...? പൊലീസിന് നേരെ കത്തിയുമായി വന്ന അക്രമിയെ സ്വയരക്ഷാർത്ഥം പോലീസ് വെടിവെച്ചു!! മുപ്പതിൽ പരം പോലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട്... ബൈഡന് വോട്ട് ചെയ്തു കക്ഷി എങ്ങാനും പ്രസിഡന്റായാൽ... കൊള്ളക്കാരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ വീടായിരിക്കും
Trump is in trouble and there is no use in supporting Trump. So jumped the boat and working for Biden & Harris. Vote for them. I am also apologizing for calling Biden so many bad names like sleepy Joe, man with memory problems, and always insisted to take cognitive test and etc. I supported Trump in 2016 and hopped that he would bring some changes. But he made American presidency to steal American people. I echoed what Trump said and called every News organizations other than Fox, fake. Now I realized that Trump is fake and fraud. Once again I apologize all e-malayalee readers. With love and prayer for Biden & Kamala Harris Boby Varghese
There are some fake democrats writing under different names. They all are one. Readers, do not Trust Democrats. They will destroy you and your children. No morality, no life. Losers Vote Republican . Support Donald Trump.
കേരള സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും വേലിയേറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൾ ദൈവങ്ങളും തങ്ങൾ ന്മാരും സിദ്ധൻമ്മാരും ജോതിഷികളും വാസ്തുകാരും തുടങ്ങി ദിവ്യ രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അരങ്ങു തകർക്കുകയാണ്. യുക്തിചിന്തയും ശാസ്ത്രവ ബോധവും പല ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന കടലാസ് ബിരുദ്ധ ധാരികൾക്കും പോലും ഇല്ല- Chanakyan
Donald J. Trump is waving white flag to Covid-19 I remember... five or six months ago, donald trump said about pandemic Covid-19 “this is war, I’m a wartime president?” Yesterday, donald trump "unconditional surrender" to the COVID-19 pandemic, after White House Chief of Staff Mark Meadows controversially said that the administration is "we are not going to control the pandemic." Donald said i will not be responsible for my actions. Vote Joe Biden and Kamalas Harris in then we will have responsible people in office compared to trash in office now
If Democrats can promise that they won't have any Criminal charges on trump; he is ready to quit. He is not worried about Civil charges because those who win cases against him won't be able to collect much. All his assets are owned by foreign banks. Trump is trying to cut a deal with Democrats.
ഇത്രയ്ക്കു ആവേശം കൊള്ളാൻ ഇത് എന്താണ് വള്ളം (വെള്ളം) കളിയോ ?!
People are sticking with silly things and ignoring serious issues. Can anyone say from their heart that the democratic presidential candidate is mentally and physically fit for the highest position of this country. Those who have watched the final debate can’t ignore his tiredness and weakness.He made several contradictory statement regarding fracking and defunding of police. In reality, he is controlled by radical leftists. He has no voice in his own party even though once he said “I am democratic “.