image
ADVERTISE WITH US


image
ഒരു നല്ല theme and message ഉള്ള മൂവി ആണ് .
ജോയനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് 1984ൽ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനര്ഘളമായ പ്രസംഗ ശൈലി എന്നെ ഹഠാദാകർഷിച്ചു. പിന്നീട് ആ സൗഹൃദം വളരെ വർഷങ്ങൾ മുൻപോട്ടുപോയി. ഒരിക്കൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു താമസിച്ചപ്പോൾ ആയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എന്റെ ഒരു കഥ കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കയും തുടർന്നും എഴുതണമെന്നു പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരന്ന വായനയും ആഴമേറിയ അറിവും സാഹിത്യ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ തിളങ്ങിനിന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളും ഒക്കെക്കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. ജോയനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർക്കും നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹി ആയിരുന്നു. സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരുടെയും സാഹിത്യ പ്രേമികളുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഭാഷക്ക് വളരെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്വതസിദ്ധമായ ആ പുഞ്ചിരി തന്നെയായിരുന്നു ഉത്തരം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ അനാഥനായി തെരുവിലുപേക്ഷിക്കാതെ ഈ തേനൊലിപ്പദങ്ങളുടെ രാജകുമാരനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ശ്രീ തമ്പി ആന്റണിയോടും ഭാര്യയോടും മലയാള ഭാഷാലോകം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും. ജോയന്റെ ആത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.
Now they coming down Democratic supporters and all the irregularities in the party be shown very speedily one by one and you heard Linsey Graham one of the senior most Republican senator said if he want impeach some of them he has some shots in his hand and wait for some time.
Come back Republican Ex president and work for strengthening Republican party and more senators and more house members in republican legislature so that work more for the party.
ഏതൊക്കെ ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ട്രമ്പിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ അവരെല്ലാം eപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ട്രംപ് വിരോധിയെ എടുത്ത് നോക്കുക. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഓരോരുത്തനും വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. സുഹൃത്തെ. ക്ഷമയോടെ യിരുന്നാൽ താങ്കളുടെ സമയവും വരും. കണക്കു ചോദിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് മുകളിൽ. കൊമോക്കും അവന്റെ സഹോദരനും ഒത്തിരി അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായി??????????????????????
സദ്ഗതിദായിന്യൈ നമഃ
ഭാഷയുടെ ജന്മ ഗേഹം മനസ്സ് തന്നെയായിരിക്കണം. സ്നേഹത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും മനസ്സിൽ സംശ്ലേഷണം ചെയ്‌തെടുത്ത വാക്കുകൾ വായിക്കാനും കേൾക്കുവാനും ഇമ്പമുള്ളതായിരിക്കും . അതുകൊണ്ടാണ് വി .സി . ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള കുറിച്ചത്, "ജ്യോതിർഭ്രമത്താലുളവാമൊലികൊണ്ടിതാദ്യ, സാഹിത്യഗീതികലകൾക്കുദയം വരുത്തി നേരായുദിർത്തൊരാ സ്വരതാളമേളം ജീവാതു ജീവിത സുഖത്തെ വളർത്തിടുന്നു " നല്ലൊരു കവിതക്ക് അഭിനന്ദനം -വിദ്യാധരൻ
Sincere condolences! A writer who DID NOT get the honor he deserved! Let time honor him. J. Mathews.
The Useful Idiot: Why We're Not Done With Trump Yet?. The following is excerpted from “The Useful Idiot: How Donald Trump Killed the Republican Party with Racism, the Rest of Us with Coronavirus, And Why We Aren’t Done With Him Yet,” by S.V. Dáte. The president of the United States tried to stage a coup to remain in power. Yes, seeing that in print is a bit jarring, to say the least. Yet that is, in fact, precisely what happened. The president of the United States, after losing reelection by 7 million votes, riled up his cult-like followers for months with lies about massive voter fraud, culminating with a “Stop the Steal” rally near the White House urging them to march on the Capitol just as Congress set about to formally certify Joe Biden as the winner. The plan was as simple as it was outrageous: His violent thugs would intimidate his own vice president into violating the Constitution and rejecting tens of millions of legitimate votes in states Biden had won, preventing him from reaching the required 270 electoral votes and throwing the election to the House of Representatives, where Donald Trump would win under the one-vote-per-state rule.
CBS News "We are American, too": Hundreds in New York rally against anti-Asian hate. More than 300 people joined some of New York's top elected officials and community leaders on Saturday afternoon to speak out against the increase in anti-Asian violence in the city and nationwide. The Rise Up Against Asian Hate rally, organized by the Asian American Federation (AAF), took place at Foley Square in downtown Manhattan, two blocks from where a 36-year-old Asian man was stabbed on Thursday night. Indians & Malayalees be aware. The White extremists are out every where to start a racial war.

ഒരു നല്ല theme and message ഉള്ള മൂവി ആണ് .
ജോയനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് 1984ൽ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനര്ഘളമായ പ്രസംഗ ശൈലി എന്നെ ഹഠാദാകർഷിച്ചു. പിന്നീട് ആ സൗഹൃദം വളരെ വർഷങ്ങൾ മുൻപോട്ടുപോയി. ഒരിക്കൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു താമസിച്ചപ്പോൾ ആയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എന്റെ ഒരു കഥ കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കയും തുടർന്നും എഴുതണമെന്നു പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരന്ന വായനയും ആഴമേറിയ അറിവും സാഹിത്യ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ തിളങ്ങിനിന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളും ഒക്കെക്കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. ജോയനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർക്കും നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹി ആയിരുന്നു. സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരുടെയും സാഹിത്യ പ്രേമികളുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഭാഷക്ക് വളരെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്വതസിദ്ധമായ ആ പുഞ്ചിരി തന്നെയായിരുന്നു ഉത്തരം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ അനാഥനായി തെരുവിലുപേക്ഷിക്കാതെ ഈ തേനൊലിപ്പദങ്ങളുടെ രാജകുമാരനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ശ്രീ തമ്പി ആന്റണിയോടും ഭാര്യയോടും മലയാള ഭാഷാലോകം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും. ജോയന്റെ ആത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.
Now they coming down Democratic supporters and all the irregularities in the party be shown very speedily one by one and you heard Linsey Graham one of the senior most Republican senator said if he want impeach some of them he has some shots in his hand and wait for some time.
Come back Republican Ex president and work for strengthening Republican party and more senators and more house members in republican legislature so that work more for the party.
ഏതൊക്കെ ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ട്രമ്പിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ അവരെല്ലാം eപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ട്രംപ് വിരോധിയെ എടുത്ത് നോക്കുക. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഓരോരുത്തനും വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. സുഹൃത്തെ. ക്ഷമയോടെ യിരുന്നാൽ താങ്കളുടെ സമയവും വരും. കണക്കു ചോദിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് മുകളിൽ. കൊമോക്കും അവന്റെ സഹോദരനും ഒത്തിരി അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായി??????????????????????
സദ്ഗതിദായിന്യൈ നമഃ
ഭാഷയുടെ ജന്മ ഗേഹം മനസ്സ് തന്നെയായിരിക്കണം. സ്നേഹത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും മനസ്സിൽ സംശ്ലേഷണം ചെയ്‌തെടുത്ത വാക്കുകൾ വായിക്കാനും കേൾക്കുവാനും ഇമ്പമുള്ളതായിരിക്കും . അതുകൊണ്ടാണ് വി .സി . ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള കുറിച്ചത്, "ജ്യോതിർഭ്രമത്താലുളവാമൊലികൊണ്ടിതാദ്യ, സാഹിത്യഗീതികലകൾക്കുദയം വരുത്തി നേരായുദിർത്തൊരാ സ്വരതാളമേളം ജീവാതു ജീവിത സുഖത്തെ വളർത്തിടുന്നു " നല്ലൊരു കവിതക്ക് അഭിനന്ദനം -വിദ്യാധരൻ
Sincere condolences! A writer who DID NOT get the honor he deserved! Let time honor him. J. Mathews.
The Useful Idiot: Why We're Not Done With Trump Yet?. The following is excerpted from “The Useful Idiot: How Donald Trump Killed the Republican Party with Racism, the Rest of Us with Coronavirus, And Why We Aren’t Done With Him Yet,” by S.V. Dáte. The president of the United States tried to stage a coup to remain in power. Yes, seeing that in print is a bit jarring, to say the least. Yet that is, in fact, precisely what happened. The president of the United States, after losing reelection by 7 million votes, riled up his cult-like followers for months with lies about massive voter fraud, culminating with a “Stop the Steal” rally near the White House urging them to march on the Capitol just as Congress set about to formally certify Joe Biden as the winner. The plan was as simple as it was outrageous: His violent thugs would intimidate his own vice president into violating the Constitution and rejecting tens of millions of legitimate votes in states Biden had won, preventing him from reaching the required 270 electoral votes and throwing the election to the House of Representatives, where Donald Trump would win under the one-vote-per-state rule.
CBS News "We are American, too": Hundreds in New York rally against anti-Asian hate. More than 300 people joined some of New York's top elected officials and community leaders on Saturday afternoon to speak out against the increase in anti-Asian violence in the city and nationwide. The Rise Up Against Asian Hate rally, organized by the Asian American Federation (AAF), took place at Foley Square in downtown Manhattan, two blocks from where a 36-year-old Asian man was stabbed on Thursday night. Indians & Malayalees be aware. The White extremists are out every where to start a racial war.