image
ADVERTISE WITH USഫോമയിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്രതീക്ഷമായി ഒരു സംഘടനയുടെ ഡെലിഗേറ്റ് ആയി. ഇന്നുവരെ വിളിക്കാത്തവർ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞത് പത്തു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുന്നു, കുശലം അന്വേഷിക്കുന്നു, വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട എന്തൊരു പരിചയം, ഹാ ഹാ !!!. പക്ഷെ അതിനെച്ചൊല്ലി ഒരു ലേഖനം എഴുതുവാൻ ഞാൻ തയാറല്ല. കാരണം ഞാൻ ആരാണെന്നുളത് എനിക്കുതന്നെ അറിയാം. ഇന്നുവരെ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരു ജോലിക്കും യോഗ്യനല്ല. പിന്നെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവളെ കൊണ്ടുവിടും കൊണ്ടുവരും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന പണി. എന്നിട്ടും എത്രയോ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് ആയതു ഭാഗ്യം തന്നെ. ഇതൊരു പ്രത്യേക സുഖം തനിയാണ്. ഫോമാ നീണാൾ വാഴട്ടെ.
പണം കൊടുത്താൽ പദവി, മണിയില്ലാത്തവൻ മങ്ങി. Delegates, do not allow any one to buy you easily. Ask yourself twice before vote. Your one vote may change the whole equation. Vote for those who work for the community. അങ്ങനെ അങ്ങാടി വിലക്ക് പേശി വാങ്ങാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവുമെന്ന്, പണത്തിൻറെ ഹുങ്കിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുക.
പണമാണുണ്ണീ ഗുണം, പണമില്ലാത്തവൻ പിണം : വോട്ടുള്ളവരെ വിലയിട്ട് കഴിഞ്ഞു, Hennessy Class, Grey Goose Class, Johnnie Walker Black Label Class
He has to put his politics and faith aside to serve the community.
When it comes to helping fellow Indians with Consular and NRI issues, Thomas T. always remains second to none. We all owe a debt of gratitude for his passion, compassion and fortitude.
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മുൻകൂർ സിൽബന്ദികളെ നിച്ചയച്ചിരുന്നു. അവരുടെ 99 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും വിഡ്ഢി ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയും അവരുടെ ഓപ്പണിങ് Statement ഇൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനു ഓരോ ചോദ്യക്കാർ അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞുo, repeat ചെയ്‌തു സമയം കളഞ്ഞു. ഉദാഹരണം ഫോമയെ ശക്തി പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? കൺവെൻഷൻ മാത്രമാണോ അജണ്ട? എല്ലാറ്റിനും ആദ്യമേ തന്നെ ഉത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നതാണ് . പിന്നെയും ഇത്തരം സ്‌റ്റുപിഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരോരുത്തരോട്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി മർമ്മം നോക്കിയാണ്, കവർ ചെയ്യാത്ത ഏരിയ നോക്കിയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് . ചുമ്മാ ചോദിക്കാനായി മാത്രം വിഡ്‌ഢി ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത്. വസ്‌തുത വിരുദ്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ വേറെയും. ഉദാഹരണം റോചെസ്റ്റർ ഫൊക്കാനാ കോൺവെൻഷനിൽ പതിനായിരം പേർ വന്നു. ഈ കണക്കേ തെറ്റു. സത്യത്തിൽ ഇതിൽ പകുതി 5000 പേർ വന്നു. അതിൽ തന്നെ പകുതിയും അതിൻറെ അതിഥി സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾവന്ന കൺവെൻഷൻ അതു മാത്രമാണു ശരി. എന്നാലും ഇന്ന് അതുമായി compare നടത്തുന്നതു ശരിയല്ല. കാരണം. ആ ഫൊക്കാനാ ഇന്നു ഫോമാ - ഫൊക്കാന ഇന്നു രണ്ടായിരിക്കുന്നു. അന്നില്ലതിരുന്ന പള്ളിക്കാർ അമ്പലക്കാർ എല്ലാവരും ഇന്നു കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നു. ഇതൊന്നും ചോദ്യക്കാർ ഓർത്തില്ലേ? ഉത്തരം കൊടുത്തവർ ഓർത്തില്ലേ? എങ്ങിനെ ഈ മീറ്റ് ദി ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഫോറത്തിൽ ഒത്തിരി അപാകതൽ. എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ നടത്തിയതിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ
We need selfless people like him as leaders not the politicians who misguide and steal all the time.
Most of them are in comma . We need to inject disinfectent through their back door and wake them up. Americans are dying of COVID and these people act like Trump; think that COVID is a hoax. Oh boy ! Oh boy!
ഫോമയും പിരിച്ചുവിടണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു.
The argument goes that following a series of bankruptcies when Trump was around $4bn in debt, Russian criminals effectively bought him, and in return used Trump Tower, in New York, as a “money-laundering cathedral”. Since the 1980s, at least 13 people with proven or suspected Russian mafia links have owned or lived in Trump Tower apartments, or other Trump properties. Some have even conducted criminal operations out of them. https://www.crimeandinvestigation.co.uk/.../the-russian... https://foreignpolicy.com/.../how-russian-money-helped.../

ഫോമയിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്രതീക്ഷമായി ഒരു സംഘടനയുടെ ഡെലിഗേറ്റ് ആയി. ഇന്നുവരെ വിളിക്കാത്തവർ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞത് പത്തു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുന്നു, കുശലം അന്വേഷിക്കുന്നു, വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട എന്തൊരു പരിചയം, ഹാ ഹാ !!!. പക്ഷെ അതിനെച്ചൊല്ലി ഒരു ലേഖനം എഴുതുവാൻ ഞാൻ തയാറല്ല. കാരണം ഞാൻ ആരാണെന്നുളത് എനിക്കുതന്നെ അറിയാം. ഇന്നുവരെ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരു ജോലിക്കും യോഗ്യനല്ല. പിന്നെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവളെ കൊണ്ടുവിടും കൊണ്ടുവരും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന പണി. എന്നിട്ടും എത്രയോ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് ആയതു ഭാഗ്യം തന്നെ. ഇതൊരു പ്രത്യേക സുഖം തനിയാണ്. ഫോമാ നീണാൾ വാഴട്ടെ.
പണം കൊടുത്താൽ പദവി, മണിയില്ലാത്തവൻ മങ്ങി. Delegates, do not allow any one to buy you easily. Ask yourself twice before vote. Your one vote may change the whole equation. Vote for those who work for the community. അങ്ങനെ അങ്ങാടി വിലക്ക് പേശി വാങ്ങാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവുമെന്ന്, പണത്തിൻറെ ഹുങ്കിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുക.
പണമാണുണ്ണീ ഗുണം, പണമില്ലാത്തവൻ പിണം : വോട്ടുള്ളവരെ വിലയിട്ട് കഴിഞ്ഞു, Hennessy Class, Grey Goose Class, Johnnie Walker Black Label Class
He has to put his politics and faith aside to serve the community.
When it comes to helping fellow Indians with Consular and NRI issues, Thomas T. always remains second to none. We all owe a debt of gratitude for his passion, compassion and fortitude.
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മുൻകൂർ സിൽബന്ദികളെ നിച്ചയച്ചിരുന്നു. അവരുടെ 99 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും വിഡ്ഢി ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയും അവരുടെ ഓപ്പണിങ് Statement ഇൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനു ഓരോ ചോദ്യക്കാർ അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞുo, repeat ചെയ്‌തു സമയം കളഞ്ഞു. ഉദാഹരണം ഫോമയെ ശക്തി പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? കൺവെൻഷൻ മാത്രമാണോ അജണ്ട? എല്ലാറ്റിനും ആദ്യമേ തന്നെ ഉത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നതാണ് . പിന്നെയും ഇത്തരം സ്‌റ്റുപിഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരോരുത്തരോട്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി മർമ്മം നോക്കിയാണ്, കവർ ചെയ്യാത്ത ഏരിയ നോക്കിയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് . ചുമ്മാ ചോദിക്കാനായി മാത്രം വിഡ്‌ഢി ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത്. വസ്‌തുത വിരുദ്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ വേറെയും. ഉദാഹരണം റോചെസ്റ്റർ ഫൊക്കാനാ കോൺവെൻഷനിൽ പതിനായിരം പേർ വന്നു. ഈ കണക്കേ തെറ്റു. സത്യത്തിൽ ഇതിൽ പകുതി 5000 പേർ വന്നു. അതിൽ തന്നെ പകുതിയും അതിൻറെ അതിഥി സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾവന്ന കൺവെൻഷൻ അതു മാത്രമാണു ശരി. എന്നാലും ഇന്ന് അതുമായി compare നടത്തുന്നതു ശരിയല്ല. കാരണം. ആ ഫൊക്കാനാ ഇന്നു ഫോമാ - ഫൊക്കാന ഇന്നു രണ്ടായിരിക്കുന്നു. അന്നില്ലതിരുന്ന പള്ളിക്കാർ അമ്പലക്കാർ എല്ലാവരും ഇന്നു കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നു. ഇതൊന്നും ചോദ്യക്കാർ ഓർത്തില്ലേ? ഉത്തരം കൊടുത്തവർ ഓർത്തില്ലേ? എങ്ങിനെ ഈ മീറ്റ് ദി ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഫോറത്തിൽ ഒത്തിരി അപാകതൽ. എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ നടത്തിയതിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ
We need selfless people like him as leaders not the politicians who misguide and steal all the time.
Most of them are in comma . We need to inject disinfectent through their back door and wake them up. Americans are dying of COVID and these people act like Trump; think that COVID is a hoax. Oh boy ! Oh boy!
ഫോമയും പിരിച്ചുവിടണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു.
The argument goes that following a series of bankruptcies when Trump was around $4bn in debt, Russian criminals effectively bought him, and in return used Trump Tower, in New York, as a “money-laundering cathedral”. Since the 1980s, at least 13 people with proven or suspected Russian mafia links have owned or lived in Trump Tower apartments, or other Trump properties. Some have even conducted criminal operations out of them. https://www.crimeandinvestigation.co.uk/.../the-russian... https://foreignpolicy.com/.../how-russian-money-helped.../