image
ADVERTISE WITH USവളരെ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ടു ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ആകേണ്ടി വന്ന ഈ പാവങ്ങളോടു കരുണയും മനുഷ്യത്വവും കാണിക്കണം എന്നല്ലേ മാർപാപ്പ പറഞ്ഞുള്ളൂ. മാർപാപ്പ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നു ചില സ്ഥിരം ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളും, sodomy, lesbianism എന്നിവ പുണ്യ പ്രവർത്തിയായി മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു എന്ന് ചില മാർപാപ്പ വിരുദ്ധരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നുന്നു. Homo , transgender തുടങ്ങിയവർ സമൂഹത്തിൻറെ ഭാഗമാണെന്നും, രാജ്യത്തിൻറെ വിഭവങ്ങൾ അവർക്കു കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും, സഭയുടെയും ഭരണ വ്യവസ്ഥയുടെയും വാതിലുകൾ അവർക്കു വേണ്ടി കൂടി തുറക്കണമെന്നും തന്നെയാണ് മാർപാപ്പ പറഞ്ഞത്. മാർപാപ്പയുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഈ ലേഖികയെ പോലെ.
We have a friend in Donald Trump, Donald Trump, the True Friend of India Indians love Donald Trump.
I agree with the above political observer comments. Poor Biden he is a old guy with dementia setting in , Kamala Harris is going to be a abusive caretaker for him . He will be forced to act what Kamala wanted . Poor Biden the new puppet for her.
Congratulations dear Nambimadomfor your great works and Meenu for bringing the poetic talents of people who hhave dome contributions to the malayalam literature for a few decadesn Meenu'S hard work is highly appreciated, rgds,
Biden did it again. Did what? Lied again. About "Fracking" he contradicted his own statement. How could he deny it? Then there was the private health insurance. His own vp disagrees with it. How is he going to get along with this person for the next four years if that happens. Mr. Biden must be regretting about his choice. It is too late now. What is not too late is “DROP OUT OF THE RACE WHILE YOU CAN.” Find any excuse like you have to serve the “jury duty “ or something of that nature. Those who support you will believe you. Then you have your son’s international dealings. All these are working against you. Another opportunity is here to get rid of your thoughtless vp pick. This would be a justifiable excuse. You are in a lot of trouble Mr. Biden. Do the right thing for the country for your family and last but least your own health. It is a serious and responsible job. You cannot handle it. You have shot yourself on the foot.
ആശംസകള്‍ ശ്രീമാന്‍ ജോസഫ്‌ നമ്പിമഠം. അങ്ങ് നടത്തിയ ദീര്‍ഘമായ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിനു മലയാള ഭാഷ അങ്ങയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അര്‍ഹമായ പ്രശസ്തിയോ അംഗീകാരമോ ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന മറുനാടന്‍ സാഹിത്യരംഗത്തുള്ള അങ്ങയുടെ നിരന്തരമായ സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തനം എല്ലാ സാഹിത്യ പ്രേമികളായ അമേരിക്കന്‍ മലയാളികളും ഏറെ ആദരവോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
Joe Biden is a silent liar and Kamala Harris is Hindu who has worshipped Hindu goddess and has Character of Durga .This is a deadly combination and will take USA into darkness
I wish this author told the truth, if She approves Biden s position to give no jail time for drug addicts. Should the younger guy's take more drugs after rehab only law. Biden, that is why you and your hunter not telling truth. Druggists don’t.
അഭിമുഖം, മനോഹരമായ ശൈലിയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ മീനുവിനും, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള മനോരമക്കും, ഈമലയാളിക്കും വളരെയേറെ നന്ദി. നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേറെ വർഷങ്ങളായി നടത്തുന്ന എന്റെ സാഹിത്യ സഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈമലയാളി കഴിഞ്ഞവർഷം നൽകിയ കവിതാ പുരസ്‌ക്കാരത്തെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു ശ്രീ സുധിർ പണിക്കവീട്ടിൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തെയും, ഈ അഭിമുഖത്തെയും കാണുന്നു. സ്നേഹത്തിനും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി. അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്ത് മുൻപേ നടന്നവരെ ആദരിക്കുന്ന ഈ പക്തിയിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ മറ്റുള്ളവരെയും വരും ലക്കങ്ങളിൽ കാണാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. സ്നേഹത്തോടെ ജോസഫ് നമ്പിമഠം.
93 % of Americans benefited from trump Tax cut. Next 4 years of Trump will propel the Stock market north of 40,000 which will benefit more than 130 million people who invest in the market. About abortion, the Democrats support partial birth abortion, which means the baby can be slaughtered while being delivered. Democrats support riots, looting and arson. They want to defund and abolish the police. Anyone who looks for law and order must support the Republicans. Biden is the swamp dweller in chief. During his 8 years as V.P, his son, brother and brother-in-law are allowed to make hundreds of millions of dollars. Character counts. Be an American. Start loving this country. You will be a Republican.
വളരെ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ടു ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ആകേണ്ടി വന്ന ഈ പാവങ്ങളോടു കരുണയും മനുഷ്യത്വവും കാണിക്കണം എന്നല്ലേ മാർപാപ്പ പറഞ്ഞുള്ളൂ. മാർപാപ്പ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നു ചില സ്ഥിരം ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളും, sodomy, lesbianism എന്നിവ പുണ്യ പ്രവർത്തിയായി മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു എന്ന് ചില മാർപാപ്പ വിരുദ്ധരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നുന്നു. Homo , transgender തുടങ്ങിയവർ സമൂഹത്തിൻറെ ഭാഗമാണെന്നും, രാജ്യത്തിൻറെ വിഭവങ്ങൾ അവർക്കു കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും, സഭയുടെയും ഭരണ വ്യവസ്ഥയുടെയും വാതിലുകൾ അവർക്കു വേണ്ടി കൂടി തുറക്കണമെന്നും തന്നെയാണ് മാർപാപ്പ പറഞ്ഞത്. മാർപാപ്പയുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഈ ലേഖികയെ പോലെ.
We have a friend in Donald Trump, Donald Trump, the True Friend of India Indians love Donald Trump.
I agree with the above political observer comments. Poor Biden he is a old guy with dementia setting in , Kamala Harris is going to be a abusive caretaker for him . He will be forced to act what Kamala wanted . Poor Biden the new puppet for her.
Congratulations dear Nambimadomfor your great works and Meenu for bringing the poetic talents of people who hhave dome contributions to the malayalam literature for a few decadesn Meenu'S hard work is highly appreciated, rgds,
Biden did it again. Did what? Lied again. About "Fracking" he contradicted his own statement. How could he deny it? Then there was the private health insurance. His own vp disagrees with it. How is he going to get along with this person for the next four years if that happens. Mr. Biden must be regretting about his choice. It is too late now. What is not too late is “DROP OUT OF THE RACE WHILE YOU CAN.” Find any excuse like you have to serve the “jury duty “ or something of that nature. Those who support you will believe you. Then you have your son’s international dealings. All these are working against you. Another opportunity is here to get rid of your thoughtless vp pick. This would be a justifiable excuse. You are in a lot of trouble Mr. Biden. Do the right thing for the country for your family and last but least your own health. It is a serious and responsible job. You cannot handle it. You have shot yourself on the foot.
ആശംസകള്‍ ശ്രീമാന്‍ ജോസഫ്‌ നമ്പിമഠം. അങ്ങ് നടത്തിയ ദീര്‍ഘമായ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിനു മലയാള ഭാഷ അങ്ങയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അര്‍ഹമായ പ്രശസ്തിയോ അംഗീകാരമോ ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന മറുനാടന്‍ സാഹിത്യരംഗത്തുള്ള അങ്ങയുടെ നിരന്തരമായ സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തനം എല്ലാ സാഹിത്യ പ്രേമികളായ അമേരിക്കന്‍ മലയാളികളും ഏറെ ആദരവോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
Joe Biden is a silent liar and Kamala Harris is Hindu who has worshipped Hindu goddess and has Character of Durga .This is a deadly combination and will take USA into darkness
I wish this author told the truth, if She approves Biden s position to give no jail time for drug addicts. Should the younger guy's take more drugs after rehab only law. Biden, that is why you and your hunter not telling truth. Druggists don’t.
അഭിമുഖം, മനോഹരമായ ശൈലിയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ മീനുവിനും, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള മനോരമക്കും, ഈമലയാളിക്കും വളരെയേറെ നന്ദി. നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേറെ വർഷങ്ങളായി നടത്തുന്ന എന്റെ സാഹിത്യ സഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈമലയാളി കഴിഞ്ഞവർഷം നൽകിയ കവിതാ പുരസ്‌ക്കാരത്തെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു ശ്രീ സുധിർ പണിക്കവീട്ടിൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തെയും, ഈ അഭിമുഖത്തെയും കാണുന്നു. സ്നേഹത്തിനും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി. അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്ത് മുൻപേ നടന്നവരെ ആദരിക്കുന്ന ഈ പക്തിയിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ മറ്റുള്ളവരെയും വരും ലക്കങ്ങളിൽ കാണാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. സ്നേഹത്തോടെ ജോസഫ് നമ്പിമഠം.
93 % of Americans benefited from trump Tax cut. Next 4 years of Trump will propel the Stock market north of 40,000 which will benefit more than 130 million people who invest in the market. About abortion, the Democrats support partial birth abortion, which means the baby can be slaughtered while being delivered. Democrats support riots, looting and arson. They want to defund and abolish the police. Anyone who looks for law and order must support the Republicans. Biden is the swamp dweller in chief. During his 8 years as V.P, his son, brother and brother-in-law are allowed to make hundreds of millions of dollars. Character counts. Be an American. Start loving this country. You will be a Republican.