image
ADVERTISE WITH USന്യുയോർക്ക് നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയാതെ . ന്യുയോർക്ക് നഗരത്തിന്റ അടിയിലുള്ള വലിയ ഓടയിൽ പൊത്തുണ്ടാക്കി അതിലാണ് സാധാരണ Rat കൾ താമസിക്കാറുള്ളത് .നാടിനും നാട്ടാർക്കും നിരന്തരം ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന നിന്നെയൊക്കെ പിടികൂടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയാം .
I know some Malayalees voted for Trump. Thanks for that . But you never look like one among us. So, be careful.
Pizer made Viagra, which raised the DEAD (DAD) to life .So their vaccine may save Living from death.
ആർക്കും ഡെമോക്രറ്റിന്റെ നഗരമായ ന്യൂ യോർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സബ്‌വേയിലെ ജോലിയും വേണം. എന്തിനാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ കഴിയുന്നതു വല്ല ചുവന്ന നഗരങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കരുതോ? 2000 ഫ്ലോറിഡ ഇലക്ഷൻ രാത്രി ബുഷിനെ 1784 വോട്ടിന്റെ ലീഡും റീകൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 537 വോട്ടുമായി കുറഞ്ഞു. 2020 ലെ ഇലെക്ഷനിൽ എല്ലാ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും പതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ ബൈഡൻ വിജയിച്ചത്, ഒരുതരത്തിലും 2020 ലെ ഇലക്ഷനെ 2000 ലെ മായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തില്ല. 154188 വോട്ടുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മിഷിഗൻ, 80555 വോട്ടുകൾക്ക്ഭൂ രിപക്ഷമുള്ള പെന്സില്വാനിയയിലെയും ജനവിധി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെക്കുറിച്ചു എന്തു പറയാനാണ്. ഇതെല്ലാം അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്! അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് !
Domestic terrorism and injustice are same anywhere in the world whether in India or USA. It seems like you are justifying the ‘knee on the neck’ attitude and asking the people to live in America if they prefer or go somewhere else. Be part of the solution J. Mathew not part of the problem.
op GOP Donor Sues Pro-Trump Group For $2.5 Million For Failing To Prove Voter Fraud: I Want My Money Back. Fred Eshelman, a prominent Republican donor from North Carolina, is suing a pro-Trump group for $2.5 million after the group failed to show evidence of voter fraud in the 2020 presidential election, reported Thursday. Eshelman, the founder of Eshelman Ventures LLC, donated the money to True the Vote Inc., a Houston-based organization, which had promised to “investigate, litigate, and expose suspected illegal balloting and fraud in the 2020 general election.” Now he wants his money back because True the Vote did not provide him with information about their progress and he believes they can’t achieve what they claimed. Their attempt to challenge the election results was called Validate the Vote and was to involve frivolous lawsuits in seven swing states.
I can’t tell you how excited I am that Dr. Jill Biden will be our next First Lady after Michelle Obama, putting an end to 4 years of racist birther trash who hates immigrant children and Christmas decorations equally.
Georgia woman pulls gun on two Black boys riding their bikes. Patricia Compton was charged with aggravated assault counts, plus child cruelty and terroristic threats. Two children in Georgia say they were terrified when a woman pulled a gun on them as they were out riding bikes in a Byron subdivision on Sunday.
the far-right wing group QAnon are spreading a dangerous conspiracy theory that the blood of kidnapped children is being harvested by liberal elites for a drug called adrenochrome, which they say offers a psychedelic experience and even holds the promise of immortality for those who take it. QAnon followers now count themselves among members of Congress. The author did not mention the Hate cult of QAnon
Two U.S. citizens have settled a lawsuit with Customs and Border Protection after they were detained by a Border Patrol agent who heard them speaking Spanish at a convenience store in Havre, Montana, and demanded that they show identification. The monetary settlement was announced on Tuesday by the American Civil Liberties Union, which filed the lawsuit on behalf of Ana Suda and Martha "Mimi" Hernandez, alleging their constitutional rights were violated. The amount of the settlement was not disclosed at the request of the two women, said Cody Wofsy, a staff attorney with the ACLU Immigrants' Rights Project in San Francisco. The case shows that the attitudes of some agents in the Border Patrol are "completely out of step" with the growing number of Spanish speakers in all parts of the United States, Wofsy said.

ന്യുയോർക്ക് നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയാതെ . ന്യുയോർക്ക് നഗരത്തിന്റ അടിയിലുള്ള വലിയ ഓടയിൽ പൊത്തുണ്ടാക്കി അതിലാണ് സാധാരണ Rat കൾ താമസിക്കാറുള്ളത് .നാടിനും നാട്ടാർക്കും നിരന്തരം ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന നിന്നെയൊക്കെ പിടികൂടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയാം .
I know some Malayalees voted for Trump. Thanks for that . But you never look like one among us. So, be careful.
Pizer made Viagra, which raised the DEAD (DAD) to life .So their vaccine may save Living from death.
ആർക്കും ഡെമോക്രറ്റിന്റെ നഗരമായ ന്യൂ യോർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സബ്‌വേയിലെ ജോലിയും വേണം. എന്തിനാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ കഴിയുന്നതു വല്ല ചുവന്ന നഗരങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കരുതോ? 2000 ഫ്ലോറിഡ ഇലക്ഷൻ രാത്രി ബുഷിനെ 1784 വോട്ടിന്റെ ലീഡും റീകൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 537 വോട്ടുമായി കുറഞ്ഞു. 2020 ലെ ഇലെക്ഷനിൽ എല്ലാ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും പതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ ബൈഡൻ വിജയിച്ചത്, ഒരുതരത്തിലും 2020 ലെ ഇലക്ഷനെ 2000 ലെ മായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തില്ല. 154188 വോട്ടുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മിഷിഗൻ, 80555 വോട്ടുകൾക്ക്ഭൂ രിപക്ഷമുള്ള പെന്സില്വാനിയയിലെയും ജനവിധി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെക്കുറിച്ചു എന്തു പറയാനാണ്. ഇതെല്ലാം അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്! അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് !
Domestic terrorism and injustice are same anywhere in the world whether in India or USA. It seems like you are justifying the ‘knee on the neck’ attitude and asking the people to live in America if they prefer or go somewhere else. Be part of the solution J. Mathew not part of the problem.
op GOP Donor Sues Pro-Trump Group For $2.5 Million For Failing To Prove Voter Fraud: I Want My Money Back. Fred Eshelman, a prominent Republican donor from North Carolina, is suing a pro-Trump group for $2.5 million after the group failed to show evidence of voter fraud in the 2020 presidential election, reported Thursday. Eshelman, the founder of Eshelman Ventures LLC, donated the money to True the Vote Inc., a Houston-based organization, which had promised to “investigate, litigate, and expose suspected illegal balloting and fraud in the 2020 general election.” Now he wants his money back because True the Vote did not provide him with information about their progress and he believes they can’t achieve what they claimed. Their attempt to challenge the election results was called Validate the Vote and was to involve frivolous lawsuits in seven swing states.
I can’t tell you how excited I am that Dr. Jill Biden will be our next First Lady after Michelle Obama, putting an end to 4 years of racist birther trash who hates immigrant children and Christmas decorations equally.
Georgia woman pulls gun on two Black boys riding their bikes. Patricia Compton was charged with aggravated assault counts, plus child cruelty and terroristic threats. Two children in Georgia say they were terrified when a woman pulled a gun on them as they were out riding bikes in a Byron subdivision on Sunday.
the far-right wing group QAnon are spreading a dangerous conspiracy theory that the blood of kidnapped children is being harvested by liberal elites for a drug called adrenochrome, which they say offers a psychedelic experience and even holds the promise of immortality for those who take it. QAnon followers now count themselves among members of Congress. The author did not mention the Hate cult of QAnon
Two U.S. citizens have settled a lawsuit with Customs and Border Protection after they were detained by a Border Patrol agent who heard them speaking Spanish at a convenience store in Havre, Montana, and demanded that they show identification. The monetary settlement was announced on Tuesday by the American Civil Liberties Union, which filed the lawsuit on behalf of Ana Suda and Martha "Mimi" Hernandez, alleging their constitutional rights were violated. The amount of the settlement was not disclosed at the request of the two women, said Cody Wofsy, a staff attorney with the ACLU Immigrants' Rights Project in San Francisco. The case shows that the attitudes of some agents in the Border Patrol are "completely out of step" with the growing number of Spanish speakers in all parts of the United States, Wofsy said.