തോമസ് ടി. ഉമ്മൻ: ആശ്ചര്യങ്ങൾ കാത്തുവച്ച് കാൻകൂൻ കൺവൻഷൻ  (യു.എസ് പ്രൊഫൈൽ)

തോമസ് ടി. ഉമ്മൻ: ആശ്ചര്യങ്ങൾ കാത്തുവച്ച് കാൻകൂൻ കൺവൻഷൻ (യു.എസ് പ്രൊഫൈൽ)

എന്റെ സീനിയറായിരുന്ന ഒരു വൈദികൻ എപ്പോഴും അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകുമായിരുന്നു. അത് കേട്ടാകാം, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ രാജ്യത്തോടൊരു ഭ്രമം മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയത്. ജനാധിപത്യരാജ്യമാണ്, പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നീ വസ്തുതകളും എന്നെ ആകർഷിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. സാമ്പത്തികപരമായി മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോലെ അനന്തമായ അവസരങ്ങളും സാധ്യതകളുമുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് പറക്കണമെന്നുള്ളത് അക്കാലത്തെ ഇടത്തരക്കാരായ എല്ലാ യുവാക്കളുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ മരണത്തോടെ ലോ കോളജ് എന്ന സ്വപ്നം തകർന്നു നിന്ന അവസരത്തിൽ, ആ ചിന്ത അല്പം കൂടി ശക്തമായി. മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ!