ഫോമാ സെമിനാർ 'ഊർജ ചക്രങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കലും  രോഗശാന്തിയും' വ്യാഴാഴ്ച

ഫോമാ സെമിനാർ 'ഊർജ ചക്രങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കലും രോഗശാന്തിയും' വ്യാഴാഴ്ച

ഫോമാ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ മറ്റു റീജിയനുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ 'ശരീരത്തിലെ ഊർജ ചക്രങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കലും രോഗശാന്തിയും' ('ബാലൻസിംഗ് യുവർ എനർജി ചക്രാസ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ്') എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക പഠനം നടത്തുകയും സോഷ്യൽ വർക്കറായും കമ്യുണിറ്റി ആക്ടിവിസ്റ്റായും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പി.ടി. തോമസ് ആണ് സെമിനാർ നയിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദൻ എന്നാണ് പി.ടി. തോമസ് അറിയപ്പെടുനന്തെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങളിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും അദ്ദേഹം നിപുണനാണെന്നു വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ആർ.വി.പി. പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.