ജനുവരിയിലെ വിസ നമ്പറുകളുടെ ലഭ്യത

Published on 13 December, 2016
ജനുവരിയിലെ വിസ നമ്പറുകളുടെ  ലഭ്യത
January  വിസ ബുള്ളറ്റിന്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യന്‍ അപേക്ഷകരുടെ പ്രയോറിറ്റി ഡേറ്റില്‍ ചെറിയ മുന്നേറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഫാമിലി വിഭാഗം എഫ് 1 (F1): പ്രയോറിറ്റി തീയതി  
08 JAN 20110  ആയി.

എഫ് 2 എ (F2A): പ്രയോറിറ്റി തീയതി  
22 MAR 2015 ആയി.

എഫ് 2 ബി (F2B): പ്രയോറിറ്റി തീയതി  
08 JUN 2010  ആയി

എഫ് 3 (F3):  
01 MAR 2005 .

എഫ് 4 (F4):  
15 MAY 03.

പ്രയോറിറ്റി തീയതി ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികള്‍ക്കു മുമ്പ് ഫയല്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം.
എഫ് 1 : 
01 JAN 2011
എഫ് 2 എ: 
22 NOV 2015 
എഫ് 2 ബി: 
08 FEB 2011.
എഫ് 3: 
22 AUG 2005
എഫ് 4: 
01 MAY 2004

തൊഴില്‍ അധിഷ്ഠിത ഗ്രീന്‍കാര്‍ഡ് അപേക്ഷകള്‍

ഇ.ബി 1 (EB 1): ഇന്ത്യ അടക്കം എല്ലാ രാജ്യക്കാര്‍ക്കും കറന്റ് ആണ്. ഉടന്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാം.
ഇ ബി 2 (EB 2): പ്രയോറിറ്റി തീയതി  വര്‍ധിച്ചു.
15 APR 2008.
ഇ.ബി 3 (EB 3): പ്രയോറിറ്റി തീയതി
15 MAR 05
ഇ.ബി 3 (EB 3): അദര്‍ വര്‍ക്കേഴ്‌സ്::
15 MAR 05.
ഇ.ബി 4 (EB 4): റിലീജിയസ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് കറന്റ്
ഇ.ബി 5 (EB 5): കറന്റ്

ഇ.ബി 2 വിഭാഗത്തില്‍ 
22 APR 2009 നു മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്ക് ഫയല്‍ ചെയ്യാം.
ഇ.ബി 3 വിഭാഗത്തില്‍ 
01 JUL 2005 നു മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്ക് ഫയല്‍ ചെയ്യാം.

(പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ഇത് ഏകദേശ വിവരമാണ്. തെറ്റുകള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വിസ ബുള്ളറ്റിനുമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പു വരുത്തുക).

FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED
     PREFERENCE CASES

On the chart below, the listing of a date for any class indicates that the class is oversubscribed (see paragraph 1); "C" means current, i.e., numbers are authorized for issuance to all qualified applicants; and "U" means unauthorized, i.e., numbers are not authorized for issuance. (NOTE: Numbers are authorized for issuance only for applicants whose priority date is earlierthan the final action date listed below.)

Family-
Sponsored 
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-mainland 
born
INDIAMEXICOPHILIPPINES 
F108JAN1008JAN1008JAN1022APR95 01OCT05
F2A22MAR1522MAR1522MAR1508MAR1522MAR15
F2B08JUN1008JUN1008JUN1015OCT9508APR06
F301MAR0501MAR0501MAR0515DEC9401SEP94
F422JAN0422NOV0315MAY0315MAY9708JUN93

*NOTE: For January, F2A numbers EXEMPT from per-country limit are authorized for issuance to applicants from all countries with priority dates earlier than 08MAR15. F2A numbers SUBJECT to per-country limit are authorized for issuance to applicants chargeable to all countries EXCEPT MEXICO with priority dates beginning 08MAR15 and earlier than 22MAR15. All F2A numbers provided for MEXICO are exempt from the per-country limit.

B.  DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED
     VISA APPLICATIONS

The chart below reflects dates for filing visa applications within a timeframe justifying immediate action in the application process. Applicants for immigrant visas who have a priority date earlier than the application date in the chart below may assemble and submit required documents to the Department of State’s National Visa Center, following receipt of notification from the National Visa Center containing detailed instructions. The application date for an oversubscribed category is the priority date of the first applicant who cannot submit documentation to the National Visa Center for an immigrant visa. If a category is designated “current,” all applicants in the relevant category may file applications, regardless of priority date.

The “C” listing indicates that the category is current, and that applications may be filed regardless of the applicant’s priority date. The listing of a date for any category indicates that only applicants with a priority date which is earlier than the listed date may file their application.

Visit www.uscis.gov/visabulletininfo for information on whether USCIS has determined that this chart can be used (in lieu of the chart in paragraph 4.A.) this month for filing applications for adjustment of status with USCIS. 

Family-
Sponsored 
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
INDIAMEXICOPHILIPPINES 
F101JAN1101JAN1101JAN1101JUN9501MAY06
F2A22NOV1522NOV1522NOV15 22NOV15 22NOV15
F2B08FEB1108FEB1108FEB1101JUN9601FEB07
F322AUG0522AUG0522AUG0501MAY9501JAN95
F401JUL0401JUL0401MAY0401DEC9701APR94

5.  Section 203(b) of the INA prescribes preference classes for allotment of Employment-based immigrant visas as follows: 

EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES

First:  Priority Workers:  28.6% of the worldwide employment-based preference level, plus any numbers not required for fourth and fifth preferences.

Second:  Members of the Professions Holding Advanced Degrees or Persons of Exceptional Ability:  28.6% of the worldwide employment-based preference level, plus any numbers not required by first preference.      

Third:  Skilled Workers, Professionals, and Other Workers:  28.6% of the worldwide level, plus any numbers not required by first and second preferences, not more than 10,000 of which to "*Other Workers".

Fourth:  Certain Special Immigrants:  7.1% of the worldwide level.

Fifth:  Employment Creation:  7.1% of the worldwide level, not less than 3,000 of which reserved for investors in a targeted rural or high-unemployment area, and 3,000 set aside for investors in regional centers by Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

A.  FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED
     PREFERENCE CASES

On the chart below, the listing of a date for any class indicates that the class is oversubscribed (see paragraph 1); "C" means current, i.e., numbers are authorized for issuance to all qualified applicants; and "U" means unauthorized, i.e., numbers are not authorized for issuance. (NOTE: Numbers are authorized for issuance only for applicants whose priority date is earlierthan the final action date listed below.)

Employ-
ment
based
All Charge-
ability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1stCCCCCC
2ndC15OCT12C15APR08CC
3rd01AUG16 08SEP1301AUG16 15MAR05 01AUG1622JUL11
Other Workers01AUG16 01DEC0501AUG16 15MAR0501AUG1622JUL11
4thCC15JUL15C15JUL15C
Certain Religious WorkersCC15JUL15C15JUL15C
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C08APR14CCCC
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C08APR14CCCC

*Employment Third Preference Other Workers Category:  Section 203(e) of the Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA) passed by Congress in November 1997, as amended by Section 1(e) of Pub. L. 105-139, provides that once the Employment Third Preference Other Worker (EW) cut-off date has reached the priority date of the latest EW petition approved prior to November 19, 1997, the 10,000 EW numbers available for a fiscal year are to be reduced by up to 5,000 annually beginning in the following fiscal year. This reduction is to be made for as long as necessary to offset adjustments under the NACARA program. Since the EW cut-off date reached November 19, 1997 during Fiscal Year 2001, the reduction in the EW annual limit to 5,000 began in Fiscal Year 2002.

B.  DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED
     VISA APPLICATIONS

The chart below reflects dates for filing visa applications within a timeframe justifying immediate action in the application process. Applicants for immigrant visas who have a priority date earlier than the application date in the chart may assemble and submit required documents to the Department of State’s National Visa Center, following receipt of notification from the National Visa Center containing detailed instructions. The application date for an oversubscribed category is the priority date of the first applicant who cannot submit documentation to the National Visa Center for an immigrant visa. If a category is designated “current,” all applicants in the relevant category may file, regardless of priority date.

The “C” listing indicates that the category is current, and that applications may be filed regardless of the applicant’s priority date. The listing of a date for any category indicates that only applicants with a priority date which is earlier than the listed date may file their application.

Visit www.uscis.gov/visabulletininfo for information on whether USCIS has determined that this chart can be used (in lieu of the chart in paragraph 5.A.) this month for filing applications for adjustment of status with USCIS. 
 

Employment-
based
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
INDIAMEXICO PHILIPPINES 
1stCCCCC
2ndC01MAR1322APR09 CC
3rdC01MAY1401JUL05C01SEP13
Other WorkersC01AUG0901JUL05C01SEP13
4thCCCCC
Certain Religious WorkersCCCCC
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C15JUN14CCC
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C15JUN14CCC

6.  The Department of State has a recorded message with the cut-off date information for Final Application Action which can be heard at:  (202) 485-7699.  This recording is updated on or about the tenth of each month with information on final action dates for the following month.

SPECIAL IMMIGRANT (SI) TRANSLATOR CATEGORY VISA 
     AVAILABILITY

The Department expects to reach the FY-2017 annual limit of 50 Special Immigrant Visas in the SI category by the end of December 2016.  As a result, the final action date for the SI category has become “Unavailable” effective January 2017.  Further issuances in the SI category will not be possible until October 2017, under the FY-2018 annual limit.  The SQ Special Immigrant Visa category for certain Iraqi and Afghan nationals employed by or on behalf of the U.S. government in Iraq or Afghanistan is not affected and remains current.

E.  EMPLOYMENT-BASED FOURTH (E4) AND CERTAIN RELIGIOUS 
     WORKERS (SR) PREFERENCE CATEGORY VISA AVAILABILITY

There continues to be high demand in the E4 and SR categories, primarily for Juvenile Court Dependent cases filed with U.S. Citizenship and Immigration Services for adjustment of status.  Therefore, it may be necessary to retrogress the E4 and SR Final Action Dates for El Salvador, Guatemala, Honduras, and Mexico at some point in an effort to hold number use within the maximum allowed under the FY-2017 annual limits.

F.  ANNUAL REPORT OF IMMIGRANT VISA APPLICANTS IN THE
    FAMILY-SPONSORED AND EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES
    REGISTERED AT THE NATIONAL VISA CENTER AS OF
    NOVEMBER 1, 2016

The National Visa Center has provided the totals of applicants who are registered in the various numerically-limited immigrant categories for processing at overseas posts. This information is available on the Consular Affairs www.travel.state.gov website. 

New fees for USCIS services

I–90 Application to Replace Permanent Resident Card

540

450

I–102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival-Departure Document

445

330

I–129/129CW Petition for a Nonimmigrant worker

460

325

I–129F Petition for Alien Fiancé(e)

535

340

I-130 Petition for Alien Relative

535

420

I-131/I-131A Application for Travel Document

660

445

I–140 Immigrant Petition for Alien Worker

700

580

I-212 Application for Permission to Reapply for Admission into the U.S. After Deportation or Removal

930

585

I–290B Notice of Appeal or Motion

675

630

I–360 Petition for Amerasian Widow(er) or Special Immigrant

435

405

I–485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status

1,225

1,070

I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (certain applicants under the age of 14 years)

750

635

I–526 Immigrant Petition by Alien Entrepreneur

3,675

1,500

I–539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status

370

290

I–600/600A Petition to Classify Orphan as an Immediate Relative/Application for Advance Petition Processing of Orphan Petition

860

805

I-601 Application for Waiver of Ground of Excludability

930

585

I–601A Application for Provisional Unlawful Presence Waiver

715

670

I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement (Under Section 212(e) of the INA, as Amended)

930

585

I–751 Petition to Remove Conditions on Residence

680

590

I–765 Application for Employment Authorization

410

380

I–824 Application for Action on an Approved Application or Petition

465

405

I–829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions

3,835

3,835

I–924 Application for Regional Center Designation Under the Immigrant
Investor Program

17,795

6,230

I–924A Annual Certification of Regional Center

3,035

0

I–929 Petition for Qualifying Family Member of a U–1 Nonimmigrant

230

215

N–300 Application to File Declaration of Intention

270

250

N–336 Request for Hearing on a Decision in Naturalization Proceedings

700

650

N–400 Application for Naturalization

725

680

N–470 Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes

355

330

N–565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document

555

345

N–600/N–600K Application for Certificate of Citizenship

1,170

600/550

USCIS Immigrant Fee

220

165

Biometric Services Fee

85

85


മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക