Image

അവതാരിക (ഡി. ബാബു പോള്‍)

Published on 05 July, 2015
അവതാരിക (ഡി. ബാബു പോള്‍)
തീര്‍ത്ഥാനടങ്ങളിലും പെരുന്നാള്‍ക്കൂട്ടങ്ങളിലും എനിക്കു കമ്പമില്ല. എന്നും ദൈവമാതാവിന്റെ മുഖം കണ്ട്‌ ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്‌ ഞാന്‍. എത്രയും ദയവുള്ള മാതാവേ എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥന നൂറുനൂറ്റമ്പതു തവണ ദിവസേന ഉരുക്കഴിക്കും. ആഴ്‌ചയില്‍ മൂന്നുനാലു ദിവസം കൊന്തയിലെ ഇരുപത്‌ രഹസ്യങ്ങളും ധ്യാനിക്കുമ്പോള്‍ 203 പ്രാവശ്യം നന്മനിറഞ്ഞ മറിയം ചൊല്ലും. എങ്കിലും വേളാങ്കണ്ണിയിലോ, മണര്‍കാടോ എനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലാര്‍പാടത്തുപോലുമോ തീര്‍ത്ഥാടകനായി പോകാറില്ല. സ്വാഭാവികമായും എനിക്കു തീര്‍ത്ഥാടന സ്‌മരണകള്‍ കുറവാണ്‌.....

>>>കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ പി.ഡി.എഫ്‌ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക....
Join WhatsApp News
andrew 2015-07-05 12:46:58

Holy Land what a stupid fallacy?-

Every land you stand, every land you tread must be holy . If you think some other land is holy other than the land you stand or live; you have a major psychological problem.

If You don't respect and protect this earth as your Mother you should not be in this earth for any reason.

Respect the land you live and treat it holy. It is the beginning of solutions to the many a problems facing the human race.

Peace must come from every human’s thought and deeds; from with in you.

Make yourself a holy land and let others visit you- the holiness in you.

You are that holy land.

'' the money you spend to tour a fantasy ''holy land''- use it to feed the poor; build homes for the homeless, treat the sick.

Let us all together make a heaven in this small earth.

andrew


andrew 2015-07-05 15:22:58

Sorry for the highlighted comment- here it is:

Holly Land what a stupid fallacy?-

Every land you stand, every land you tread must be holly . If you think some other land is holy other than the land you stand or live; you have a major psychological problem.

If You don't respect and protect this earth as your Mother you should not be in this earth for any reason.

Respect the land you live and treat it holy. It is the beginning of solutions to the many a problems facing the human race.

Peace must come from every human’s thought and deeds; from with in you.

Make yourself a holy land and let others visit you- the holiness in you.

You are that holy land.

'' the money you spend to tour a fantasy ''holy land''- use it to feed the poor; build homes for the homeless, treat the sick.

Let us all together make a heaven in this small earth.

andrew


andrew 2015-07-05 16:40:09

To all fanatics:

Meant to post this under Jindal's article. But it is crowded + I don't like him at all; Because he don't like immigrants; even though he too is one and I am an immigrant. He forgot the fact, even though he claims to be a radical republican, he would not have come here because the republicans are against immigration. He is just repeating his master's voice.

Mr. Thampy Anthony said a fact, very naked to its skin. Scientists may be an expert in their field. But most of them are devoid of common sense. So do not follow them in other matters.

SchCast is a christian fanatic. He was posting comments under several names- it seems.

Readers pushed the fanatics

under six feet. But they seem to resurrect with more fangs and horns, spitting more poison.

I do have a lot of respect for Vayanakaran, viddadharan, Anthappan. Please don't waste your time fighting the fanatics. They all will be here until they destroy this precious, Holy Earth. Just tell them 'you Satan ! Stay away from me and then simply ignore them.

To all the fanatic out there: we are not going away. You called us Satan, Atheists, Morons, and so on. We are the ambassadors of light and truth. When we bring the light and truth, darkness of fanaticism, hatred, discrimination, ignorance – all will wither away. You cannot face light[ wisdom] and truth. So you drop your arms and armor and re-incarnate in different names.

If you don't want your god criticized do not bring its ghost and costume out. If they are out in public, they will be commented, criticized.

The quote in the gospel of Mathew “ Simon peter answered – you are Christ, son of god”- is not historically true. Jews never uttered the word god. Only the high priest was allowed to say god's name once in an year when he entered the holy of hollies. Jesus as Christ is a later addition to the gospels by the 3rd cent. And so the concept Peter being high above all. So the quote is fiction, not historical.

Son of god- oh no. No Jew will ever say that. Their god was always a bachelor. Their god will never have son, wife or daughters. If Peter ever said that, the Zealots the fanatic terrorists would have killed him.

All comments welcome.

VadaNY 2015-07-05 19:10:03

"Pot calling kettle black" situation when you accuse and demean people of faith.  You are as fanatic as they are.  It didn't look like Monse was "spitting racial poison" in an earlier post, but it was you Andrew who as always spewing your Christian hatred in all comment sections whether it is relevant to the topic or not.  Well, I don’t expect otherwise from a guy who wrote an article bullying a commentator that published by emalayalee.  Back then I called you out on your "wanna be" intellectualism.  You aren’t one, and you will never be.  You may pretend, but nobody gives a $hit about it.    

Stop rewriting history.  The Coonan Cross represents the Latinization of St. Thomas Christians from the Church of the East to Portuguese influence.   Christian missionaries influenced China and Japan from 8th and 16th century respectively.  They built and operated mission stations, hospitals, and schools.  In the previous centuries, all types of religions converted others by force.  It’s not like Hindus of different factions were doing great before Christians arrived.    

In one paragraph, you criticized how Christian missionaries enslaved black people and in another paragraph you said this is not a Christian country.  It is not the Christian missionaries that enslaved black people but “WHITE” people enslaved “BLACK” people.  Just like the Brahmins or the upper caste whether they worship Vishnu or Siva treated the lower caste as untouchables and slaves back in the days.  Even today, Jats in Rajasthan treat Dalits as slaves.  Monse mentioned that this country had been founded by Christians and majority population is Christian, which you completely ignored. 

Let me educate you about “democratic America”.  America is not a democracy but a REPUBLIC.  The Pledge of Allegiance includes the phrase: "and to the republic for which it stands."  A democracy is a form of government in which the people decide policy matters directly--through town hall meetings or by voting on ballot initiatives and referendums.  A republic, on the other hand, is a system in which the people choose representatives who, in turn, make policy decisions on their behalf.   In Bush vs. Gore, the Supreme Court gave the election to Bush even though Gore received more than a half-million more popular votes. 

Monse raised an important question that you completely missed.  Why do all those Hindu fanatics who spew hatred against Christianity and Christians leave India, their sacred nation, to go to a Christian Country or why do those Hindus who hate Christians send their children to non-Hindu nations and settle down?  He observed that there were a lot of good things exchanged between Christians and Hindus.  Those Hindus who hate or preach hatred towards any religion should stay wherever they are.  They should take a trip to the filthy and disease-ridden the Ganges and clean up rather than making a trip to America or other nations.

You should stop rewriting history and posting you atheistic garbage.  You should stop spreading hatred towards Christians.  Just because you were treated bad or sidelined by the youngsters in your church does not mean all those who practice Christianity are bad.  You can dish it out, but you can’t take it.  You are a coward afraid to criticize Hindus because you know they will mess you up when you get back to Kerala. 

You can’t even articulate your garbage thoughts nor explain what atheism is.  You confuse yourself.  Not only you contradict yourself, you are redundant in thoughts just like a schizophrenic individual.   Whatever you post in here is coming from a society reject.  You need to learn to write properly.  Heck, you don’t even know who to use proper grammar or punctuation.  You should cease interpreting anything other than Balarama or Mayavi stories. 

Andrew, you need psychiatric help.  You are in the beginning stages of schizophrenia. You are not a truth seeker or an ambassador to anything but a demented individual who need help.  You need help fast.  The faster you can get help, the better for you.    

Jail Warden 2015-07-06 06:37:05
Forgive Mr. Andrew; We were looking for VadaNY and glad that he is alive.  Couple of days ago he broke the heavy duty chain.  He was chained in dungeon near NY.  Eye witness say that he was running naked through the streets of NY.  I have to find him immediately before he does damage to public.  He is Christian fanatics, injected with religious poison by people like SchCast and their Bishops. 
Reporter 2015-07-06 20:43:33
Accurate assessment by VadaNY.
Jack Daniel 2015-07-07 06:21:34
Never ever use pot for spiritual experience use Jack Daniel. 100% pure spirit..
Shaji.NY 2015-07-07 07:04:27

Dear jail warden

I saw a man running in a purda. He had VadaNy written all over. He ran into the house of Monse. Then he came out through the back door, he had a hooded jacket on it was written SchCast. He started running when he saw me. He ran into another house and came out naked. You all know whose house it is. Just a clue: you don't see him in comments since last week. Leaving it for your imagination.

Guess who was running with him -reporter.

SchCast 2015-07-07 07:48:29

Sorry guys – I had problem with my hookah.  I was about to inhale my pot where I get my spiritual strength, and found the hookah k was not working.  So, I had to borrow the Kettle from Vada  to smoke my pot and unfortunately I burned his kettle.  Vada got pissed off and he started saying ‘pot calling kettle black.’  I apologize for all the mishap. Monse is the one who is screwing things up and agitating the Christian.  One rotten apple can destroy rest of the apple.  Too much pot will make people to strip of the cloth and run naked; this happen when spirit gets anointed with spirit.   Hope someone will follow the Bible, and give him his cloth.  

Observer 2015-07-07 08:54:19

The Reporter is under the influence of,  “ Stockholm syndrome, or capture-bonding, is a psychological phenomenon in which hostages express empathy and sympathy and have positive feelings toward their captors, sometimes to the point of defending and identifying with the captors. These feelings are generally considered irrational in light of the danger or risk endured by the victims, who essentially mistake a lack of abuse from their captors for an act of kindness.[1][2] The FBI's Hostage Barricade Database System shows that roughly 8 percent of victims show evidence of Stockholm syndrome.

Mr. Hookah 2015-07-07 08:56:40
Image result for hookah
Don't use pot and kettle. Use me. No hassle.  
Anthappan 2015-07-07 10:55:22

Government employees are supposed to focus on their work rather than sleeping in the work and dreaming about Mother of God, and that is what I understand from the D. Babupaul’s article.  He used to see Mother of God all the time and recited he prayer 150 times a day.   In addition to that, he spends four days on meditation to find out the secret embedded in the ‘Quntha’.  I understand, Saturday and Sundays are holiday and that means he must have used two days out of five working days to on this Religious business.    If an IAS officer can spend this much time, you can imagine how a Minister is going to spend his or her time. (Most of them are spending time with FOKKANA & FOMA).   Religion already destroyed the humankind and people like Babu Paul is adding fuel to the fire.   Look at the new avatar like VadaNY coming up drawing fuel from his article.  It is amazing how much people like to be like pigs and play in the dirt. 

andrew 2015-07-07 12:34:21


അടൂര്‍ ഭാസി മിട്ടായി ചില കമന്റുകള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ക്ക്

the original story may be different, but this is what I know : Bhasi was walking with his potbelly through the country side of Kerala. On the way he had to answer the first call, so as all Malayalees he lifted his മുണ്ട് and did it. A boy was an eye witness and he yelled out അയ്യോ ഞാന്‍ കണ്ടേ. ഭാസി continued his walk and came back with some മിട്ടായി and gave it to the boy. Boy was confused and asked ' you giving me candy even after I made fun of you”. Bhasi said, that is not the point. Ever since I had this belly I couldn't see it. But you were able to find it. So the candy is for finding something that I couldn't find in me.

Some fanatics comments in e malayalee; if they don't like someone else comment they call the author bad names. A person [persons] appeared in many fake names but their theme and style was same. They were not able to tolerate criticism of their god and religion. We were called anti- christians, hindus hiding under christian names, ignorant s, atheists and so on. I was never an atheist. But I don't accept any of the gods of the religions. They are all man made, made for the ignorant s by cunning priests.

I am in search of the real god not in literature but through the day to day knowledge provided by science.. It may be energy, light, darkness what ever.

Why christians alone are commented about ? The accusation is false. I am against all established religions. But in e- malayalee more than 95 % of the articles are christian. So they get more criticism. You don't like criticism ? Then do not publish your church news letter in public media.


Raju Mylapra had an article on Purohitha pirivukar- some thing like that. But it was removed from e malayalee. Seems like some fanatic threatened Raju or the Poor Editor.

Raju has sworn a lot of seeds of pure, naked criticism on some christian denominations. I agree to Raju fully. The fanatics will loose sleep and will start attacking like mad dogs, they bite everything on its way.

Let us sit back and enjoy.


Reporter 2015-07-07 13:53:45
Unfortunately, most of the commentators against VadaNY and Reporter don't seem to have the intellectual capacity to understand what VadaNy was saying. It has nothing to do with pro or anti christians. It was all about the irrelevant, indiscriminate and conflicting opportunistic commenting style of one particular commentator. So how do they reply? Attack using some twisted and stupid jokes!
Anthappan 2015-07-07 21:19:04

We don’t have time to sit back and relax Mr. Andrew.  Chase these fanatics out of their cocoon where they are sitting comfortably and enjoying life.   I don’t have any problem learning and practicing what Jesus was doing when he was alive.  He was a simple person who loved the humanity.  But, unfortunately he was abducted by thousands of Christians and sold him in the market.  Jesus was no god. He was an ordinary person who loved working and hiking. He had time to stop by the ordinary people and encourage them to be spiritually uplifted.  Now, you see the so called shepherds; wining and dining,  smoking, and homosexuality.  One idiotic pastor was asking 65 million dollars from the congregation to buy a plane.  Some of them are having sex in the altar.  These fake leaders have an army of morons like SchCast and Vada to wear mask and go out and fight with truth seekers.   They cannot stand truth seekers because it is like someone telling them that they are naked.  So they go on offensive and tell that all the non-Christians are atheist.  These people don’t have courage because in order to survive the strangling death by the truth seekers, they change color like Onth.  Don’t give up Andrew. Keep going at least some of them have already abandoned their post and ran away just like the Iraq army dropped the pants and ran away from ISiS.  One became a lower cast and living in the Mask house.  He changes his mask every 3O minute.  Adoor Bhasi was a honest person. At least he bought candy for the children.  But, if you do the same thing to Christians, they will lift their Mund further up and show their hidden and filthy hell.  Bombard Andrew Bombard.  These people have the lowest IQ because they cannot think; they live on others.  

Saul 2015-07-08 06:36:28

Reporter. -An intellectual is the man or woman who engages in critical study, thought, and reflection about the reality of society, and proposes solutions for the normative problems of society, and by such discourse in the public sphere gains authority from public opinion.  Do you have any of the qualities mentioned in the definition of an intellectual?  Mr. Reporter and Vada NY?  First of all you guys are cowards without even a first name or last name.  You cannot even think straight because you are enslaved by religion.  You joined by the worst priest worms and suck the blood of the poor and oppressed. In order to satisfy your sexual desires you sleep with housewives, alter boys, and abuse children.  Your homosexuality doctrines are gaining ground.   You will now declare Sodom and Gomorrah as your holy land and conduct pilgrimage.  At least Mr. Andrew has the courage to stand up against all the so called fake cowered Christians showing up here. You and your Wada get lost to the hell where you have come from.  This is the last chance otherwise you will be thrown into the hell of fire you blood worm.  You and your Vada deserve Adoor Bhasi story, you cheaters.  

johny waker 2015-07-08 18:56:58

I loved Vada. But the more I get older I hate it. It won't give me any peace and it pollute the air. I tried it with my favorite friend Mr.Johny walker. The vada with a big hole in the middle, all empty, but that too makes lot of sound and spreads foul smell. So I tried the other one which looks like a ufo the parippu vada. He is worse . Vada is not even good for a touching.

Jack daniel hates them , he ate a few and now he is up in the air like a chinese rocket. But christian brothers love them , they take a few vada and float around e malayalee and fill it with rotten smell.

So don't touch them. They are poison ivy.

Hangout with me and Jack Daniel

yours

Johny Waker.

Jack Daniel 2015-07-08 20:22:44
My preference is Uzhunnu vada with that big hole.  She is very soft. after having a couple of shots I fall in love with Uzhunnu Vada.  Her gentle touch evokes sensational feeling. While we are enjoying the quite time, Paruppu Vada shows up. she is rough like rock. While eating Parippu Vada, she farts a lot, While eating I hate the farting of Parippu Vada. So I stop eating and  get Jhony Walker, Christian Brothers and start eating both parippudavada and Uzhunnu Vada together. That time I don't care the smell. It is cock- tail time. 
andrew 2015-07-10 12:17:31

Thank you for the kind , therapeutic honey words dear Anthappan.

When I said sit back and relax I don't mean stop or freeze. I meant; after reading the comments the fanatics will get mad like mad dogs and will run around biting everything on its way. Then watch them from a relaxed distance.

Someone by name 'Monse' posted a very provocative comment under KHNA convention news. Monse claimed that US is a Christian country and Hindus has no businesses in US. I replied to the comment with advice not to trigger racial hatred and US is an immigrants country and it is up to US Government to make decisions who comes here. In addition US is a democratic country. VadaNY posted another comment bashing me with personal blemish and attacking me word by word and stated that I am schizophrenic . E malyaee removed the article and comments. But VadaNY ghost is still in the comments column.

Personal attacks won't tire me. I totally ignore them.

But I feel sad for the poor victims of religion. The faithful themselves has closed the information highway to them. They are in small castles filled with attitude. No one can save them other than they themselves. I have no hope for them. They are like the pigs in the toilet pit of the monasteries. They feed on the excreta of the priests, and roll in it and never look upwards. That dump Pitt is their paradise. If we try to save them, they won't come out and we will be strewn with years of dirt they live in.

More than the priests their faithful is the hate spreaders. Unfortunately their number is growing.

When one close their sense and refuse to take any more new knowledge [ Holy Spirit] they become intellectually dead. There is no sense in arguing with them. Nothing goes in.

The energy behind the Universe has blessed us with power and vigor to enlighten the wicked and ignorant. That is our way of worship.

Anthappan 2015-07-10 21:21:07

Mr. Andrews- I have been reading your comments for long time and I know that you are a man with insight.  You are self-propelled and don’t need any sweet honey word from me.  You are a man of truth and we all know how much people hate telling the truth on their face; especially the most hippocratic rotten guardians of religion. In Pope Francis’s word; they are dung of the devil.  Most religious people hate truth because they are groomed in lie from time immemorial. They are told the most vicious lies by their priests.  All religious leaders are liars including Hindus, Muslims, and you name it.  Most of the Hindus don’t know what is Hinduism and their mind is disconnected from the body.  Majority of their priest ran away from the truth to the jungles and there they lost in illusions. Bughavaan Krishanan had thousands of Gopa Sthrrees and he was a womanizer.  Some ladies dream about having coitus with him and write poems.  Osmabin ladan was sleeping with young ladies while he was sending terrorist all over the place, to kill innocent people and kill themselves, and promising them seven virgins in heaven. Christians say that there are girls waiting for them with lamps filled with oil.  Religion ultimately is connected to sexual orgies.   Time to time, it pops up in its ugliest form in the churches, temples, monasteries, and pounce on young boys and girls.   Yes; that is right nobody like telling truth on their face.  And, if you do so, you will see the self-proclaimed holy fathers going crazy.  They speak against homosexuality and then they go and abuse children.  They are like the former President George Bush; during the day time he talks about conservative Christianity and in the night he goes and bombs the poor and oppressed.  Yes; nobody likes telling the truth.  But as Gandhi said, “When I despair, I remember that all through history the way of truth and love has always won. There have been tyrants and murderers, and for a time, they can seem invincible, but in the end, they always fall. Think of it--always.”   Andrew, you don’t need anybody’s honey word because you draw strength from within while your enemies look upon to their slave masters to tell them what to do.   

This poem is dedicated for you.

Where the mind is without fear and the head is held high 
Where knowledge is free 
Where the world has not been broken up into fragments 
By narrow domestic walls 
Where words come out from the depth of truth 
Where tireless striving stretches its arms towards perfection 
Where the clear stream of reason has not lost its way 
Into the dreary desert sand of dead habit 
Where the mind is led forward by thee 
Into ever-widening thought and action 

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake 

Rabindranath Tagore

നാരദർ 2015-07-11 06:54:45
അന്തപ്പനെം അന്ത്രയോസിനേം ചെറുത്തു നില്ക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ മത്തുല്ലേം കൂട്ടരും മതം മാറിയെന്നാ തോന്നുന്നേ.  ഒന്നിനേം കാണാനില്ല 
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക