അഥ, കണ്ണട ദുരന്തം (പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)

Published on 16 May, 2018
അഥ, കണ്ണട ദുരന്തം (പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)
പഴകിയിട്ടുംഅഴുകാത്ത വാക്കിന്റെ
തഴുകിയിട്ടും വഴുതാത്ത വക്കില്‍
സൂക്ഷ്മദര്ശന നിദര്‍ശനം കൊളുത്തിയ
ഗുരുവിന്‍ പാതയില്‍ ഉപനിഷാദിയായ്....

>>>കൂടുതല്‍ വായിക്കുക....
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക