സ്‌നേഹം (കവിത: ഡോ. ഈ. എം. പൂമൊട്ടില്‍)

Published on 31 March, 2021
സ്‌നേഹം (കവിത: ഡോ. ഈ. എം. പൂമൊട്ടില്‍)
(The teachings, miracles, sufferings, death on the cross, and the resurrection of Jesus Christ are not just stories, but events in history. As we have entered the Holy Week, the unconditional love of God is a topic worth contemplating. This Malayalam poem based on the teachings of Jesus in the gospels, and the first epistle of St. Paul to Corinthians chapter 13 mainly conveys the message that God is love. Wishing you all a blessed Easter!)

സ്‌നേഹമാകുന്നു ദൈവം, ദൈവമാകുന്നു സ്‌നേഹം
സ്‌നേഹിതാ, മറക്കല്ലേ ദിവ്യമീ വാക്യങ്ങളെ;
നേടി നീ സമൃദ്ധിയും ഏറെ സമ്പത്തെന്നാലും
നേടിയില്ല യാതൊന്നും സ്‌നേഹമതില്ലെന്നാകില്‍!

മിത്രങ്ങളെ നിന്നെപ്പോല്‍ ആത്മനാ സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍
ശത്രുക്കളെയും സ്‌നേഹത്താലെ നീ ജയിക്കുവിന്‍
സ്‌നേഹിതര്‍ക്കുവേണ്ടി നിന്‍ ജീവനെ കൊടുക്കുകില്‍
ശ്രേഷ്ട്മാം അതില്‍ പരം വേറെയില്ലൊരു സ്‌നേഹം!

സ്പര്‍ദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്‌നേഹം, നിഗളിച്ചീടുന്നില്ല,
യോഗ്യമായ് നടക്കുന്നു, ദയ കാണിപ്പു സ്‌നേഹം
ദീര്‍ഘമായ് ക്ഷമിക്കവെ സര്‍വ്വതും സഹിക്കുന്നു
നീതിയില്‍, സത്യത്തിലും ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു!

സ്വാര്‍ത്ഥതയതൊന്നില്ല, വിശ്വസിക്കുന്നു സര്‍വ്വം
കാണുന്നു സകലതും പ്രത്യാശയതില്‍ സ്‌നേഹം
നിത്യമായ് നില്പൂ സ്‌നേഹം, വിശ്വാസം, പ്രത്യാശയും
സത്യമീ ത്രയം അതില്‍ ശ്രേഷ്ട്‌മോ സ്‌നേഹം തന്നെ  
see also
കര്‍ത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനദിനത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ (ഇ മലയാളി നോയമ്പുകാല രചന -8)
നോയമ്പുകാലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് (ഇ-മലയാളി നോയമ്പുകാല രചന -7: സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ)


ഭക്തിസാന്ദ്രം ഈ നോയമ്പുകാലം (ഇ-മലയാളി നോയമ്പുകാല രചന -5)    

Sudhir Panikkaveetil 2021-03-31 15:22:35
സ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രെഷ്ഠതീയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ കാവ്യം. ഡോക്ടർ സാർ എപ്പോഴും സ്നേഹവും നന്മയും കാംക്ഷിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ള കവിയാണ്. എല്ലാ രചനകളിലും ഈശ്വരചൈതന്യവും സ്നേഹത്തിന്റെ വിലയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധവാരം അങ്ങേക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമാകട്ടെ. സാറിനും കുടുംബത്തിനും ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ.
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക