ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും അനിയന്ത്രിതമായ ജനസംഖ്യാ വര്‍ദ്ധനവ് (കോര ചെറിയാന്‍)

Published on 12 January, 2022
ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും അനിയന്ത്രിതമായ ജനസംഖ്യാ വര്‍ദ്ധനവ് (കോര ചെറിയാന്‍)

ഫിലാഡല്‍ഫിയ, യു.എസ്.എ. : 2022-ല്‍ ജനസംഖ്യാ വര്‍ദ്ധനവ് പ്രതിദിനം 78,735 ജനനവും 28,535 മരണവുമായി പിന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഇന്‍ഡ്യന്‍ സെന്‍സസ് ബ്യൂറോയുടെ അനുപാതാനുസരണം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യാ വര്‍ദ്ധനവ് 2018 ല്‍ 135 കോടി 26 ലക്ഷവും, 2019 ല്‍ 136 കോടി 64 ലക്ഷവും, 2020 ല്‍ 138 കോടിയും 2021 ല്‍ 139 കോടി 34 ലക്ഷവുമായി സെന്‍സസ് ബ്യൂറോ രേഖകള്&zw

Glory be to The Life GIver ! 2022-01-12 15:22:24
'Myth of overpopulation and the folks who brougt it to you ' - good article at the USCCB site - on line , from author Austen Ruse , on the falsehoods esp. orchestrated by certain powers , including U.N .funds ; some of the points in the article - 'world is awash in food ..more food is produced now in less land than ever before ' etc : True , there is maldistribution, waste and greed and lusts of all sorts , with the resultant lack of wisdom in human hearts ; the powers in control , being themselves often under powers who want to deny God as the source of life ..the need to bind and cast out the bestial powers and such , to instead invoke The Spirit as the Giver of Life - not the false gods of the lies and myths that glorify evil and carnality - prevalent even in the so called 'classical ' literature - Greece and its cousins , with roots to the fallen cultures portrayed in O.T . . The remedy to use the warfare weapons narrated in Ephesians - to bring hope and trust in God , all the riches in His Wisdom and holiness as the antidote . Thank God that we see the good of such too - reports on how the old warehouses in N.Y city get converted to places that produce microgreens and such with the wisdom of automation .. There are also prophetic words that humans are the ones who would take the place in heaven vacated by the fallen angels and once same happens , the mystery of the destiny of this universe ..
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക