വടംവലി ഒരു കളിയല്ല-230; ലോക കേരള സഭയിലെ തീറ്റ-229 (അമേരിക്കൻ തരികിട-229)

Published on 22 June, 2022
വടംവലി ഒരു കളിയല്ല-230; ലോക കേരള സഭയിലെ തീറ്റ-229 (അമേരിക്കൻ തരികിട-229)

Subscribe: (10) eMalayalee USA - YouTube

വടംവലി ഒരു കളിയല്ല (അമേരിക്കൻ തരികിട-230)

ലോക കേരള സഭയിലെ തീറ്റ (അമേരിക്കൻ തരികിട-229)

Sanjoy 2022-06-23 14:01:18
It is very obvious that the person made such a comment on vadam valley is never involved in this sport and it’s a shame you are making a comment on something you never involved. Vadam valley require years of practice and it’s a team game, where people learn to work with other team members and the excitement players and spectators get can not be explained.
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക