അഴിമതി സൂക്തങ്ങള്‍ (നര്‍മ്മ കവിത: എ.സി. ജോര്‍ജ്)

എ.സി. ജോര്‍ജ് Published on 01 October, 2014
അഴിമതി സൂക്തങ്ങള്‍ (നര്‍മ്മ കവിത: എ.സി. ജോര്‍ജ്)
പാടാം... പാടാം...അഴിമതി സൂക്തങ്ങള്‍ പാടാം...
അഴിമതി മന്നരെ തോളിലേറ്റാന്‍ വായൊ... വായൊ...
അഴിമതി പുണ്യനാറികളെ ചുമന്നാലും സുഗന്ധം
അഴിമതി നാരീനരന്മാര്‍ തന്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍
അര്‍പ്പിക്കാം... ആയിരമായിരം ചൂടുചുംബനങ്ങള്‍

അവര്‍ക്കായ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് അലമുറയിട്ട് കരയാം...
നെഞ്ചിലേറ്റി താലോലിക്കാം പൊന്നോമനകളെ
അഴിമതി നാഥരുടെ വീരഗാഥകള്‍ പാടാന്‍
അഴിമതി വീരസൂര പരാക്രമികള്‍ക്കായ്
പടവാളെടുക്കാന്‍ കുത്തി വീഴ്ത്താന്‍
വേണ്ടി വന്നാല്‍ ആത്മാഹുതി പൂകാന്‍ വായൊ.. വായൊ..

കോടതിവിധിയെ പിച്ചിച്ചീന്തി നെഞ്ചിലിടിച്ച്
ആക്രോശിച്ച് തേങ്ങികരഞ്ഞ് എതിരാളികള്‍ തന്‍
കോലങ്ങള്‍ എരിതീയില്‍ കത്തിക്കാന്‍ വായൊ.. വായൊ..
ബന്തുകള്‍ ഹര്‍ത്താലുകള്‍ അരങ്ങിലേറ്റാം
വേണ്ടിയാല്‍ കല്ലെടുത്തു വീശാം കുറുവടിക്ക് അടിക്കാം...
അഴിമതി മന്നരാണ് നമ്മള്‍ തന്‍ ദൈവങ്ങള്‍... ആള്‍ ദൈവങ്ങള്‍...
ഏഴൈതോഴരെ തോളിലേറ്റും സജ്ജനങ്ങള്‍

അഴിമതി ശ്രേഷ്ഠരാം പൂജിത പുണ്യ ജന്മങ്ങള്‍
ജനത്തിനെന്നും ആരാധ്യരാം ദിവ്യാത്മാക്കള്‍
അവര്‍തന്‍ ദിവ്യമാസ്മരശക്തിയാണ്
ഭരണീയരാം ജനത്തിനെന്നും നല്‍വഴി നേര്‍വഴി
പാടാം... പാടാം... പാടി പുകഴ്ത്തിടാമെന്നുമെന്നും
അഴിമതിയാം പുണ്യതീര്‍ത്ഥത്തില്‍ ദേഹീദേഹം
ആവോളം മുങ്ങിക്കുളിച്ച ദിവ്യദേവാ ദേവതെ
നിന്‍ തൃപ്പാദങ്ങള്‍ അടിയങ്ങള്‍ ചുംബിക്കുന്നേന്‍
മുത്തമിട്ട് തൊട്ടുനമിപ്പേന്‍ നിത്യനിതാന്തം...

അഴിക്കുള്ളിലായാലും ദിവ്യദര്‍ശനം തരണെ...
അഴിമതി വീര ദിവ്യ ജനനായകാ. നായകി..ദായകാ.. ദായകി..
സര്‍ക്കാര്‍ കോടതി കണ്ണില്‍ ചോരയില്ലാതെ തുറുങ്കിലിട്ടാലും
ജനകീയ കോടതിയാം ഞങ്ങളുണ്ട് ദൃഡം
ജനപക്ഷമാം ഞങ്ങള്‍ ജയില്‍ തല്ലിയുടക്കും...
അഴിമതി വീരരെ വീരാത്മാക്കളെ.. ആള്‍ ദൈവങ്ങളെ.. 

കൊണ്ടും കൊടുത്തും വാരിക്കൂട്ടിയും
കട്ടും വെട്ടിച്ചും മോഷ്ടിച്ചും പൂഴ്ത്തിയും
അഴിമതി പുണ്യ നീര്‍ക്കയത്തില്‍ നീന്താം..
കൊന്നും, കൊല്ലിച്ചും, കൊലവിളിച്ചും ജയിച്ചു കേറാം..
അഴിമതി വീരാധിവീരരെ നിങ്ങള്‍ തന്‍... 
പാദാരവിന്ദങ്ങളില്‍ അഞ്ജലീ ബദ്ധരായ് കുമ്പിടാം...
നമിക്കാം.. ഏഴൈ തോഴരാം ആയിരങ്ങള്‍.. പതിനായിരങ്ങള്‍..
ശാരോമിലെ സുഗന്ധം പേറും പുണ്യ സുഗന്ധവാഹികളാം...
അഴിമതി ചോലയിലെ രാജാക്കളെ... രാജ്ഞികളെ...

ഉരുവിടാം ... അഴിമതി സൂക്തങ്ങള്‍ ആയിരം വട്ടം.
പാവമാം ഞങ്ങളെ ഭരിക്കൂ... ഭരിച്ചു തരൂ... നയിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ..
കൈതൊഴാം ഞങ്ങളെ കാക്കുമാറാകണെ.. നാഥരേ...

കവരൂ... കവര്‍ന്നെടുക്കൂ ഞങ്ങള്‍ തന്‍... പൊതുസ്വത്ത്
നിങ്ങള്‍ തന്‍ അഴിമതികള്‍ തന്‍ പൂവാടികള്‍ അലങ്കരിക്കൂ...
നിങ്ങളെറിയും എല്ലിന്‍ കഷണങ്ങള്‍ക്കായ് നോക്കിയിരിക്കുമീ പ്രജകള്‍
അഴിമതിയാല്‍ കോടികള്‍ കവരൂ.. എറിഞ്ഞു തരൂ.. മണക്കാന്‍..നക്കാപിച്ചകള്‍അഴിമതി സൂക്തങ്ങള്‍ (നര്‍മ്മ കവിത: എ.സി. ജോര്‍ജ്)
vaayanakkaaran 2014-10-01 17:58:11

സഹസ്രശീർഷാ പുരുഷഃ എന്ന് പുരുഷസൂക്തം 

സഹസ്രാ ശീർഷം ദേവം എന്ന് നാരായണസൂക്തം 

ജാതവേദസേ സുനവാമ എന്ന് ദുർഗ്ഗാസൂക്തം 
വിഷ്ണോർന്നുകം വീര്യാണി പ്രവോചം എന്ന് വിഷ്ണുസൂക്തം 
അഴിമതിമന്നരെ തോളിലേറ്റാൻ വായോ 
അഴിമതി പുണ്യനാറികളെ ചുമന്നാലുംസുഗന്ധം‘ 
അഴിമതി സൂക്തങ്ങളങ്ങനെയങ്ങനെ 
'ഈയുഗം കലിയുഗം ഇവിടെയെല്ലാം പൊയ്മുഖം/ എന്ന് വയലാർ.
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക